KAANLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BAŞVURU FORMU  DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.12 REV0   1/2 14.09.2020

AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; işbu haklara ilişkin olarak veri sorumlusu olan Şirketimize yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede Şirketimize “yazılı” olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile veya ıslak imza ile imzalanarak Şirketin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde ve hangi kanallar ile tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

 • Şahsen başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, Şirketin  Merkez Kocatepe Mah. Mega Center Gıda Merkezi C-12 Blok No:99 Bayrampaşa/İSTANBUL adresine, veya Fabrika adresi olan E-84 Karayolu üzeri Çavuşköy Malkara-TEKİRDAĞ adresine  zarfın üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, Şirketin Kocatepe Mah. Mega Center Gıda Merkezi C-12 Blok No:99 Bayrampaşa/İSTANBUL adresine, veya Fabrika adresi olan E-84 Karayolu üzeri Çavuşköy Malkara-TEKİRDAĞ adresine zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, (kaanlar@hs01.kep.tr) e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacak olup; yanıtlarımız KVKK’nın 13’üncü maddesinin ilgili hükmü uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:……………………………………………………………………

Soy isim:………………………………………………………………

TC Kimlik Numarası:…………………………………………..

Telefon Numarası:………………………………………………..

E-posta:………………………………………………………………..

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres:.………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

 • Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 Müşteri

                                              KAANLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BAŞVURU FORMU  DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.12 REV0   2/2 14.09.2020

 Ziyaretçi

 İş ortağı

 Diğer:…………………………………………………………………………………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………………………………

Konu:……………………………………………………………………………………………………

 Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar:……………………………………………………………………………………

 Diğer:…………………………………………………………………………………………………………

 İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 Tarih :…………………………………………………………………………………………………..

 Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………………………………………………………

 • Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 Adresime gönderilmesini istiyorum.

 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibinin (Kişisel Veri Sahibinin)

Adı Soyadı                           :

Başvuru Tarihi    :

İmza                                       :

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA POLİTİKA  KAANLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ : KVKK-DD.02 REV0   1/8 14.09.2020
İÇİNDEKİLER
 1. POLİTİKANIN AMAÇ VE KAPSAMI
 2. TANIMLAR
 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKERİ
 4. KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE İSTİSNAİ HALLER
 5. KİŞİSEL VERİ TASNİFİ
 6. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
 7. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
 8. İşyerindeki Güvenlik Kamerası Uygulaması Bakımından
 9. Müşteri, Muhtemel Müşteri ve İş ve Çözüm Ortaklarına Ait Kişisel Veriler Bakımından
 10. Ziyaretçilere Ait Kişisel Veriler
 11. Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Veriler Bakımından
 12. Çalışanlara Ait Kişisel Veriler Bakımından
 13. Taşeronlara Ait Kişisel Veriler Bakımından
 14. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINA AKTARIMI
 15. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
 16. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
 17. KAPANIŞ HÜKÜMLERİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA POLİTİKA  KAANLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ : KVKK-DD.02 REV0   2/8 14.09.2020
 1. POLİTİKANIN AMAÇ VE KAPSAMI
07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla, Şirketimizce benimsenen ve uygulanacak olan usul ve esaslar, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, işbu Politika ile düzenlenmiştir. Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz ile ilgili; işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenmesi ilkeleri, kişisel veri işleme amaç ve şartları, kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışına aktarımı, kişisel verilerinizin imhası ve işlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınıza dair uygulama ve esaslar aşağıda sizlere bildirilmektedir. KAANLAR GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Bundan sonra “Kaanlar Gıda” olarak anılacaktır.), KVKK ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanması ve kişisel verilerinizin Kanuna ve diğer düzenlemelere uygun olarak işlenmesi, kullanılması, imhası, aktarımı ve sair hususlarda bu Politika’da belirlenen prosedür ve süreçlere uygun şekilde davranacaktır.
 1. TANIMLAR
 
Açık Rıza:   Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ
Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, KVKK’nın 4. maddesi uyarınca aşağıda sayılan ilke ve esaslar çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygunluk
Şirketimiz, kişisel verilerinizi, KVKK ve yapılan iş gereği uyulması zorunlu olan diğer kanun ve düzenlemelere uygun olarak işlemektedir.
 •  Doğru ve Güncel Olma
Şirketimizin, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verilerin izinsiz ve gerçeğe aykırı olarak değiştirilmemesi ve işlenen veriler ile ilgili bir değişiklik olduğunda veri sahibi tarafından talep edilmesi halinde, kişisel verinin güncellenmesi için gerekli işlemleri yerine getirmekte, teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA POLİTİKA  KAANLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ : KVKK-DD.02 REV0   3/8 14.09.2020
 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, size bildirilen işleme amacına uygun olarak ve bildirilen çerçevede işlenmektedir.
 • İşleme Amacıyla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Şirketimiz faaliyetleriyle örtüşmeyen, Şirket faaliyetleri çerçevesinde gerek duyulmayan ve işleme amacını aşacak nitelikteki kişisel verileri işlememektedir.
 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza EdilmeKVKK, ilgili diğer kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde işlenen verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenen kişisel verinin niteliği gereği saklanması gereken süreler kadar muhafaza edilmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE İSTİSNAİ HALLER
– Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenecek genel nitelikli kişisel veriler; a) Veri sahibinin açık rızasının alınması şartıyla veya b) Kanunlarda açıkça öngörülmüş olan, c) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan, d) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olan e) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan f) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olan, g) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesi zorunlu olan, h) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesi zorunlu olan hallerden biri mevcut ise veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilir. – Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenecek özel nitelikli kişisel veriler; a) Veri sahibinin açık rızası alınmadığı takdirde işlenmeyecek, b) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler hariç olacak şekilde, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecek, c) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenebilecektir.
 1. KİŞİSEL VERİ TASNİFİ
Kimlik Bilgisi Nüfus cüzdanınızda yazılı bulunan; tc,isim, soyadı, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, din, kan grubu, kayıtlı olunan il, ilçe ve mahalle ve bunlarla sınırlı olmaksızın nüfus cüzdanınızda yazılı bulunan bilgiler.
İrtibat Bilgisi Tarafınızla iletişim kurulabilmesi için sizden istenen ya da sizin verdiğiniz; ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, ikametgâh adresi ya da diğer adres bilgisi, e-posta adresi gibi iletişim verileriniz.  
Özlük Bilgisi Nüfus cüzdanı fotokopisi,Nüfus kayıt örneği,İkametgâh Belgesi,Sağlık raporu,Diploma fotokopisi,       Adli sicil kaydı,Vesikalık fotoğraf,Aile durumunu bildirir belge,Askerlik durum belgesi,İş Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi,SGK işe giriş bildirgesi,Sağlık durumunuza ilişkin bilgi ve belgeler.  
Banka Hesap Bilgisi Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı ve banka kartına ilişkin sair bilgiler.
Öz Geçmiş Bilgisi Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Şirketimiz tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen eğitim bilgileriniz, eğitiminize ilişkin okul bilgileri, sertifika bilgileri, eğitim durumu ve eğitimleriniz hakkındaki bilgileriniz,Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Şirketimiz tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen iş deneyimlerinize ilişkin yer, tarih ve süre bilgileri, daha önce çalıştığınız iş ve göreve ilişkin bilgiler, çalışma deneyimlerinize ilişkin her türlü bilgiler, Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Şirketimiz tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen fotoğrafınız, Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Şirketimiz tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen sürücü belgeniz ve sürücü belgenizde yazılı bulunan bilgiler, Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Şirketimiz tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen referanslarınız ve referanslarınıza ilişkin bilgiler  
Ziyaretçi Bilgisi Şirkete gelen ziyaretçilerden Üretim Alanları Ziyaretçi Kabul Kartı uyarınca alınan adı, soyadı, ziyaret saatleri, var ise araç plakası, ziyaret edilen kişi ve sair bilgiler.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA POLİTİKA  KAANLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ : KVKK-DD.02 REV0   4/8 14.09.2020
 • KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Kaanlar Gıda olarak Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlediğimiz kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesi güvenliğinin sağlanması için gerekli görülen teknik ve idari tedbirleri, gerekli teknolojik alt yapı çerçevesinde yerine getiriyor; bu doğrultuda veri ihlali, yetkisiz erişim, veri kaybı, verilerin izinsiz değiştirilmesi ve sair tehditlere karşı önlem alarak gerekli denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, mevcut risk ve tehditleri tespit ediyor, çalışanlarımızı eğiterek farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor, kişisel veri güvenliğine ilişkin politika ve prosedürleri belirliyor, kişisel veri minimizasyonunu sağlıyor,  veri işleyenler ile gerekli gizlilik sözleşmelerini oluşturuyor; siber güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik duvarı ve güncel anti-virüs programları kullanıyor, mevcut yazılım ve donanımlarımızı yapılandırıyor, yazılım güncellemelerini ve denetimlerini gerçekleştiriyor; kişisel veri içeren fiziki ve elektronik ortamların güvenliğini sağlıyor, anahtar yönetimi, erişim logları, kullanıcı hesap yönetimi, sızma denetimi ve şifreleme yöntemleriyle veri güvenliğinizin yetkisiz kişilerce ihlal edilmesini önlemek adına gerekli tedbirleri alıyoruz.
 • KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, Şirket faaliyetlerinin ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA POLİTİKA  KAANLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ : KVKK-DD.02 REV0   5/8 14.09.2020
Bu doğrultuda,
 1. İşyerindeki Güvenlik Kamerası Uygulaması Bakımından
 • Güvenlik kameraları, işyerinde güvenliğin sağlanabilmesi ve işverenin meşru menfaati çerçevesinde ölçülülük sınırı gözetilerek konumlandırılmıştır.
 • Müşteri, Muhtemel Müşteri ve İş ve Çözüm Ortaklarına Ait Kişisel Veriler Bakımından
 • Tedarikçi ve iş ortaklarımıza daha etkili hizmet sunulabilmesi ve destek sağlanması amaçlarıyla; değerlendirme ve analiz yapılabilmesi, hukuki ve mali süreçler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerin yapılabilmesi,
 • İş yeri güvenliği, ticari güvenlik ve ekonomik güvenliğin sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Denetimler kapsamında, yetkilendirilmiş özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri tarafından, yürütülen iş faaliyetlerinin uygunluğunun denetlenebilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetin geliştirilebilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi adına müşteri memnuniyet anketleri ve/veya şikayetleri kapsamında, ilgili departmanlarımızca gerekli iş akış süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Şirketimizin organizasyon ve sair faaliyetlerine ilişkin olarak kurumsal sosyal medya hesaplarında görsellere yer verilmesi,
 • Kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla tarafımıza sağlanan ve tarafımızca istenen kimlik bilgisi, irtibat bilgisi, mali kimlik bilgisi ve sair kişisel verileriniz elektronik ve fiziki ortamlarda işlenebilmektedir.
 • Ziyaretçilere Ait Kişisel Veriler Bakımından
 • Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Veriler Bakımından
 • İş başvuruları ve öz geçmişlerin ilgili departmana iletilerek işe uygunluğun kontrol edilmesi ve mülakat sürecine geçilebilmesi,
 • İşe başvuru anında, iş başvurusu sürecinde ve iş başvurusu süresince yapılacak her türlü işlem sırasında çalışan adayının başvurduğu görev için yeterli ve gerekli nitelikleri sağlayıp sağlamadığınızın tespiti, bu kapsamda testler yapılması ve irdelenmesi,
 • Referanslarınızın aranıp hakkınızda referans alınması,
 • İş başvuru süreci sonunda iş görüşmesinin olumlu sonuçlanması halinde işyerinde görevinize yerleştirilebilmeniz,
 • İş başvuru süreci sonunda iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması halinde, daha sonra Şirketimizde veyahut bünyesinde bulunduğum Kaanlar Şirketler Grubu içerisindeki diğer şirketlerde, uygun bir pozisyon açıldığında, tekrar gerekli değerlendirmelerin yapılmasıyla tarafınızın iş imkanı hakkında bilgilendirilebilmesi amaç ve yöntemleri doğrultusunda kimlik bilgileri, irtibat bilgileri, özgeçmiş bilgileri ve sair kişisel verileriniz işlenmektedir.
 • Çalışanlara Ait Kişisel Veriler Bakımından
 • Şirket içi düzen, işyeri barışı ve güvenliğinin sağlanabilmesi
 • Özlük dosyasının ve Şirket bünyesinde tutulan sicil kartlarının oluşturulması ve saklanması ve işyeri denetimleri sırasında denetçi kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirilmiş özel hukuk gerçek veya tüzel kişileri ile paylaşılması,
 • Stajyer öğrencilere ait kişisel verilerin, özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması gibi kan
 • uni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesi ve ücret bordrolarının okulları ile paylaşılabilmesi,
 • sırasında denetçi kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirilmiş özel hukuk gerçek veya tüzel kişileri ile paylaşılması,
 • Fileserver sisteminde gerçekleştirilen işlemlerin tamamının loglanma yoluyla kayıt altına alınması,
 • Şirketin ticari ve sair faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında Şirket tarafından uygun bulunan programların kullanılması suretiyle işlenmesi,
 • Şirketimizin organizasyon ve sair faaliyetlerine ilişkin olarak kurumsal sosyal medya hesaplarında görsellere yer verilmesi,
 • İşyerinin ve çalışanların güvenliğinin sağlanması, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla giriş-çıkış zamanlarının belirlenmesi yöntemleri ve sair elektronik gözetim yöntemlerinin kullanılması,
 • Ürün gönderimi hizmetleri veyahut ihale süreçleri kapsamında ilgili müşteri bünyesinde hizmet gerçekleştirmesi amacıyla görevlendirilen çalışanlara ait kişisel verilerin müşteri tarafından talep edilmesi halinde ilgili müşteriler ile paylaşılabilmesi,
 • Şirket tarafından ve/veya Şirket adına üçüncü kişiler tarafından fuar, seminer, eğitim, konferans, gezi, sosyal etkinlik gibi faaliyetler ve konaklama ile ulaşım hizmetlerinin sağlanabilmesi için gerekli organizasyonun yapılması, vize işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, sigorta işlemlerinin tamamlanabilmesi, Şirket hakkındaki gelişmelerden haberdar edilmesi, gerekli durumlarda kendisi ve yakınlarıyla iletişime geçilebilmesi, motivasyon amaçlı yapılacak (hediye, promosyon gibi) kazandırmalar, Şirket faaliyetlerinin tanıtımı, reklamı ve sair amaçlar kapsamında çalışanlara ait kişisel verilerin Şirket tarafından kaydedilmesi ve yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabilmesi,
 • İSG faaliyetleri kapsamında muhafaza edilmesi gereken belge ve evraklar kapsamında çalışanlara ait genel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, işyeri hekimi ve İSG Uzmanı ile paylaşılması,
 • Çalışanın kullanımına tahsis edilen kurumsal e-mail hesabı ile gerçekleştirilen yazışmalar ve bu yazışmaları içeren e-mail dosyaları yurtdışında mevcut bulunan bulut sisteminde kayıt altında tutulması amaç ve yöntemleri doğrultusunda kimlik bilgisi, özgeçmiş bilgisi, özlük bilgisi, sağlık bilgisi, banka hesap bilgisi, iletişim bilgisi, irtibat bilgisi ve sair kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
e. Taşeronlara Ait Kişisel Veriler Bakımından
 • Özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması gibi kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesi ve işyeri denetimleri sırasında denetçi kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirilmiş özel hukuk gerçek veya tüzel kişileri ile paylaşılması,
 • İSG faaliyetleri kapsamında muhafaza edilmesi gereken belge ve evraklar kapsamında taşeronlara ait genel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, işyeri hekimi ve sağlık memurları ile paylaşılması,
 • İşyerinin ve çalışanların güvenliğinin sağlanması, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla çalışanların giriş-çıkış zamanlarının belirlenmesi yöntemleri ve sair elektronik gözetim yöntemlerinin kullanılması amaç ve yöntemleri doğrultusunda kimlik bilgisi, özlük bilgisi, banka hesap bilgisi, iletişim bilgisi, irtibat bilgisi, sağlık bilgisi, eğitim bilgisi ve sair kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
 • KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINA AKTARIMI
Kişisel verileriniz;
 • Şirketimizin verimliliği ile iş ve işçi bulma politikalarının geliştirilebilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi ve iş faaliyetleri kapsamında koordinasyonunun sağlanabilmesi için kimi zaman üçüncü şahıslara, bu amaçla sınırlı ve bağlantılı olmak üzere, Bölge Müdürlüklerine ve bünyesinde bulunduğumuz Kaanlar Şirketler Grubu’na,
 • İş sözleşmesi kapsamında işverenin sahip olduğu yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla bankalara, birlikte çalışılan üçüncü kişilere, hukuk bürolarına, işyeri hekimine, İSG uzmanına, tehlikeli madde güvenlik danışmanına, kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirket bünyesindeki işlerin idaresi, yönetimi, Şirket işlerinin yürütülebilmesi, Şirket politikalarının uygulanabilmesi, iş akışının verimli bir şekilde yönetilip yürütülebilmesi için kişisel verileriniz veri tabanları yurt dışında bulunan Microsoft Office uygulamaları, bulut çözümleri, ERP uygulamaları ve yedekleme sistemlerine,
 • Şirketin ticari ve sair faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında Şirket tarafından mevzuatın ve sektör uygulamalarının gerektirdiği teknik ve idari güvenlik önlemlerini aldıkları kontrol edilmiş, bu hususa ilişkin taahhütlerin taraflar arasında düzenlendiği dış hizmet sağlayıcılarına,
 1. Ayrıca ürün ve hizmet sağlanabilmesi adına iş ortaklarımıza, tedarikçilere, şirket faaliyetleri çerçevesinde hizmet alınan üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılabilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA POLİTİKA  KAANLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ : KVKK-DD.02 REV0   6/8 14.09.2020
 • Talep halinde ya da gerekli olan hallerde icra müdürlükleri, kolluk kuvvetleri ya da (her düzey ve seviyedeki) mahkemelerle paylaşılabilecektir.
 • KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, işlenme amacı çerçevesinde ve bu amacı sağlamak için gerekli olan süreler boyunca ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen saklama süresince saklanır.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA POLİTİKA  KAANLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ : KVKK-DD.02 REV0   7/8 14.09.2020
İşlevini yitiren, saklama süresi dolan, mevzuat çerçevesinde mümkün olması halinde veri sahibince imha edilmesi istenen veriler, KVKK madde 7’de sayılan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak imha edilir. Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Şirketimizin faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahibi, KVVK’nın 11. maddesinde sayılı haklarınız çerçevesinde, Şirketimize başvurarak; a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • KAPANIŞ HÜKÜMLERİ
Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda Şirketimize bir başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Kaanlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. İletişim Bilgileri Merkez Adresi: Kocatepe Mah. Mega Center Gıda Merkezi C-12 Blok No:99 Bayrampaşa/ İSTANBUL Fabrika Adres: Fabrika adresi olan E-84 Karayolu üzeri Çavuşköy Malkara Tekirdağ İrtibat Mail Adresi: kaan@kaanlar.com.tr,  malkara@kaanlar.com.tr  veya  personel@kaanlar.com.tr İletişim için internet sitesi adresi: https://kaanlar.com.tr/
                                              İŞ BAŞVURULARINDA ÇALIŞAN ADAYLARINA  YÖNELİK AYDINLATMA METNİDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.06 REV0   1/7 14.09.2020

İşbu aydınlatma metni, çalışan adaylarının ilgili iş pozisyonuna ilişkin olarak uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 419, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata göre;

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarına ilişkin olarak; www.kariyer.net, adresine, Şirketimizin internet sayfasında www.kaanlar.com.tr adresinde yer alan iş başvurusu bölümüne, kaan@kaanlar.com.tr adresine, malkara@kaanlar.com.tr, adresine veya personel@kaanlar.com.tr  )adresine mail aracılığıyla yaptığınız başvurular ve gönderdiğiniz e-postalar, danışmanlık şirketleri, çalışan referansları kanalıyla ve mülakat süreçleri kapsamında elde edilerek, elektronik ve fiziki ortamlarda işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz, işe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi kapsamında Şirketimizin iş birliği içinde olduğu taraflara, kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve özel kişilere, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere aktarılabilecek ve sadece bu amaçla sınırlı olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

İşe alım sürecinde toplanan kişisel verileriniz Şirketimizce özenle ve gizlilik içinde, işe yatkınlığınızı belirlemek amacıyla işlenecek ve en fazla bir (1) yıllık süre için, aynı ve benzer iş pozisyonlarında değerlendirilmek üzere elektronik ve fiziki ortamda muhafaza edilecektir.

Sadece Şirketimiz içinde konu ile yetkili kişiler işe alım amacıyla bağlantılı olmak kaydıyla verilerinize erişebilecektir. 

Öngörülen sürenin sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve Şirket Politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak iletmeniz durumunda*, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

• Kişisel verilerinizin eksik ve/veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararlarınızın giderilmesini talep etme.

*Yazılı başvuruların ne şekilde ve hangi kanallar ile tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki gibidir.

 • Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru,  Şirketin Merkez adresi olan Kocatepe Mah.Mega Center Gıda Merkezi C.12 Blok No:99 Bayrampaşa/ İstanbul adresine veya Fabrika adresi olan E-84 Karayolu üzeri Çavuşköy Malkara Tekirdağ adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketin Merkez adresi olan Kocatepe Mah.Mega Center Gıda Merkezi C.12 Blok No:99 Bayrampaşa/ İstanbul adresine veya Fabrika adresi olan E-84 Karayolu üzeri Çavuşköy Malkara Tekirdağ adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle  yapılacaktır.
 • Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru  ,kaanlar@hs01.kep.tr  posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.
                                             BİLİŞİM KAYNAKLARI VE SOSYAL MEDYA KULLANIM PROSEDÜRÜ KAANLAR GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.01 REV0   1/11 14.09.2020
 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Kaanlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Bundan sonra “Kaanlar Gıda” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) genelinde bilişim araçlarının kullanıma sunulması, bilişim kaynakları ve sosyal medya kullanım kurallarına yönelik politika ve standartları tanımlamaktır.

 • KAPSAM

Bu prosedür, Kaanlar Gıda genelinde kullanıcılara yönelik bilişim araç ve hizmetlerini (“Bilişim Kaynakları”) kapsamaktadır.

 • SORUMLULUK

Bilgi İşlem Departmanı: Aşağıda yer alan faaliyetlerden sorumludur:

 1. Bilişim araçlarının Şirket standartlarına göre kullanıma hazır hale getirilmesi,
 2. Kullanıma yönelik bilgilendirme yapılması, gerektiğinde eğitimlerin verilmesi,
 3. Düzenli bakım ve arıza bakımlarının yapılması,
 4. Kullanım etkinliğinin ölçülmesi, kontrollerin yapılması ve raporlanması,
 5. Teknik, yasal veya Şirket yönetim kurulu kararlarına göre prosedürün güncel tutulması,
 6. Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliğine ilişkin sair düzenlemeler çerçevesinde idari ve teknik güvenlik tedbirlerinin alınmasında gerekli desteğin sağlanması.  

İnsan Kaynakları Bölümü: Bilişim araçlarının teslimi ve zimmetlenmesinden, işe alım, görev değişikliği, işten ayrılma bilgilerinin Bilgi İşlem Departmanına iletilmesinden, kullanıcıların imzalamış olduğu zimmet formlarının özlük dosyalarında mevzuata ve Şirket kurumsal politikalarına uygun bir şekilde saklanmasından sorumludur.

Kullanıcı: Kaanlar Gıda mülkiyetinde olan ve/veya Kaanlar Gıda tarafından kiralanan, şirket faaliyet konularının gerçekleştirilmesi amacıyla ortak kullanıma sunulan ve/veya kişiye tahsis edilen bilişim araçlarını asgari genel kabul görmüş gizlilik, kişisel verilerin korunması ve özenli kullanım kurallarına, üretici firma kullanım kılavuzlarına ve Şirket prosedürlerine uygun kullanmaktan sorumludur.

 • UYGULAMA
  • Bilişim Araçlarının Temini, Kullanıma Sunulması ve Yenilenmesi
   • Bilişim Kaynakları Temini ve Yenilenmesi

Bilişim kaynaklarının satın alımı veya kiralanması, Bilgi İşlem Departmanı teknik desteği ile, Satın Alma Departmanı tarafından gerçekleştirilir. 

Temin edilen bilişim araçlarının teslim alınması, envanterinin tutulması, kurulması, kullanıcıya teslim edilebilir hale getirilmesi Bilgi İşlem Departmanı tarafından yapılır.

Bilişim araçlarının kullanım süresi (Donanım) 5 yıl olarak planlanır.

Teknolojideki değişiklikler, şirket iş ihtiyaçları, kullanıcı talepleri, Yönetim Kurulu’nun görüşleri dikkate alınarak Bilgi İşlem Departmanı tarafından kullanım süresi değiştirilebilir.

Her yıl değişmesi, yenilenmesi ve kullanıma devam etmesi planlanan bilişim araçlarının bütçesi hazırlanarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Kullanım süresini doldurmuş bilişim araçlarının teknolojik durumları Bilgi İşlem Departmanı tarafından değerlendirilerek uygun olmayan araçların yenilenmesi çalışması yapılır.

                                             BİLİŞİM KAYNAKLARI VE SOSYAL MEDYA KULLANIM PROSEDÜRÜ KAANLAR GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.01 REV0   2/11 14.09.2020
 • Bilgisayar Tahsisi (Kullanıma Sunulması) ve Kullanıcıdan Geri Alınması
 • İşe yeni başlama durumunda: İşe yeni başlayacak kişi, organizasyondaki pozisyonu ve varsa bilişim kaynakları kullanımı ile ilgili özel talepler İnsan Kaynakları tarafından işe alım talebi açıldığı anda Bilgi İşlem Departmanına iletilir.
 • Görev değişikliği durumlarda: Görevli kullanıcının organizasyondaki görev değişikliği (bölümler arası transfer, terfi vb.) İnsan Kaynakları Bölümü tarafından Bilgi İşlem Departmanına iletilir.
 • Çalışma şeklinin değişmesi durumunda: Çalışanın görevinde ve pozisyonunda hiç değişiklik olmamasına rağmen iş yapış şeklinde oluşan değişiklikler nedeniyle farklı bir cihazın kullanılması gerektiğinde (örneğin daha önce hiç seyahat etmediği halde sık seyahat etmesi, sık toplantıya girmesi vb. gündeme geldi ise notebook verilmesi), durumunda İlgili Bölüm Müdürü Bilgi İşlem Departmanına e-posta ile talepte bulunur. Talep ilgili Yönetim Kurulu’nun da görüşleri alınarak değerlendirilir ve işleme konur.
 • Teknolojik ömrünü tamamlaması durumunda: Kullanıcı tarafından donanım talebi Bilgi İşlem Departmanına iletilir. Bilgi İşlem Departmanı tarafından yapılan durum tespiti neticesinde talebi uygun görülürse yeni sipariş geçilir.

Bilgi İşlem Departmanı, tanımlı uygulama yazılımları yükleyip ayarları yapar ve kullanıma hazır hale getirir. İnsan Kaynakları Departmanı ise bilişim aracını “Bilişim Araçları Zimmet Formu” (Bkz. EK–1) ile kullanıcıya teslim eder. Gelen faturaların altına “Satın Alma Talep Formu” ilave edilerek Muhasebe Departmanına teslim edilir.

Bilişim araçlarının kullanıcıdan geri alınması, zimmetin kaldırılması, başka kullanıcıya verilmesi, kullanımdan çıkartılması sadece Bilgi İşlem Departmanı tarafından yapılır. Kullanıcı, herhangi bir nedenle zimmetindeki bilişim aracını, kendi bölümündeki başka bir çalışana, bölüm yöneticisine, İnsan Kaynakları Bölümüne veya başka bir bölüme iade edemez. Bilgi İşlem Departmanı kayıtlarında bilişim araçlarının zimmet bilgisi değiştirilene kadar kullanıcının tahsis edilen bilişim aracı ile ilgili sorumluluğu devam eder.

Teknolojik ömrünü tamamlayan bilişim kaynakları mali işlere bilgisi verilerek envanterden düşülür, rapor tutularak imha edilir.

 • Bilişim Araçlarının KullanımıBilişim Araçlarının Mülkiyeti
 • Bilişim araçları, Kaanlar Gıda’nın kiralama sözleşmesi veya mülkiyetinde olup, iş ihtiyaçlarına uygun olarak ve yalnızca bu iş ihtiyaçları kapsamında kullanılmak amacıyla, kullanım süresi içinde kullanıcılara tahsis edilir. 
  • Kullanım Kuralları
 • Kullanıcı, ortak kullanıma sunulan ve/veya kişiye tahsis edilen bilişim araçlarını asgari genel kabul görmüş gizlilik, kişisel verilerin korunması ve özenli kullanım kurallarına, üretici firma kullanım kılavuzlarına ve Şirket prosedürlerine uygun kullanmaktan sorumludur. 
 • Tüm masaüstü, dizüstü bilgisayarlar ve iş istasyonlarına, sadece standartlara uygun kullanıcı kodu ve şifreyle girilebilir. Şifrelerin en geç 90 günde bir değiştirilmesi gereklidir.
 • Kullanıcı, gizlilik derecesi yüksek (personel, müşteri bilgileri, stratejik sunumlar gibi) olan tüm bilgileri şifrelenmiş olarak saklamaktan sorumludur.
                                             BİLİŞİM KAYNAKLARI VE SOSYAL MEDYA KULLANIM PROSEDÜRÜ KAANLAR GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.01 REV0   3/11 14.09.2020
 • Kullanıcı, Şirketin tahsis ettiği ve/veya ortak kullanımda olan bilişim araçlarında şahsına özel bilgi, resim, video vb. nitelikte kişisel veri ihtiva eden içeriği tutmamalıdır. Bilgi İşlem Departmanı tarafından e-posta ana sistemi, uygulama yazılımları, ortak kullanımda olan bilişim araçlarındaki verilerin düzenli kayıtlarının (backup) tutulduğu, yıllara yaygın olarak farklı metodlarla saklandığı; işin idaresi için gerekli olduğu ölçüde ve yönetim hakkı kapsamında, kullanmakta olduğunuz bilişim araçları üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemin işveren olarak Şirket tarafından güvenlik, işin idaresi ve yönetimi amaçlarıyla izlenebileceği ve/veya kayıt altına alınabileceği ve ancak gerekli görülen hallerde bölge müdürlükleri ve  bünyesinde bulunulan Kaanlar Şirketler Grubu’na, yurt içinde ve/veya yurt dışında Kaanlar Gıda’nın bağlı olduğu ortaklıklar ve adli veya idari makamlar ile paylaşılabileceği bilinmelidir. İş etiğine uygun olarak bu bilgilerin de mahremiyetinin korunması esastır. Bununla birlikte kullanıcının Şirketten ayrılmasından sonra bile Şirketin ortak bilişim kaynaklarında tutulan geçmiş verilere teknik olarak erişmenin mümkün olduğu dikkate alınmalıdır.
 • erişilebilir.
 • Kullanıcı, bilişim aracı ile ilgili sorunlarını, arıza bakım ihtiyaçlarını, veri kurtarma ve tekrar yükleme taleplerini doğrudan Bilgi İşlem Departmanına ileterek hizmet alır.
 • Bilgi İşlem Departmanı onayı olmadan, kullanıcı hiçbir şekilde kendisi veya başka bir servis / kişi tarafından tahsis edilen bilişim aracını sökmemeli, içini açmamalı, parça değiştirmemeli veya eklememelidir. Böylesi durumlarda oluşabilecek zararlardan doğrudan kullanıcı sorumludur.
 • Kullanıcı, Bilgi İşlem Departmanı tarafından kullanıcıya sağlanan ek donanımları (yazıcı, tarayıcı, dijital kamera, USB kart okuyucuları, CD yazıcılar, mouse, klavye, vb.) kendi şahsi bilişim aracına bağlamamalıdır. İş amacı ile Şirket tarafından tahsis edilen bilişim araçlarına bağlaması gerekebilecek ek donanımlar olması durumunda ise (taşınabilir depolama üniteleri ve akıllı cihazlar, Bluetooth veya USB portları vb.), kullanıcı ürünün bilinen markalı bir ürün olmasına dikkat etmeli, gerektiğinde Bilgi İşlem Departmanı ile temasa geçerek görüş almalıdır. Özel amaçlı ek donanımlar (oyun konsolu, vb.) Şirket tarafından tahsis edilen bilişim araçlarında kullanılmamalıdır.  
 • Kullanıcı, Bilgi İşlem Departmanı tarafından kurulan yazılımları (antivirüs yazılımları dahil) izinsiz olarak kaldırmamalı ve kullanımını durdurmamalıdır. Benzer şekilde Kullanıcı, Şirket standartları dışında izinsiz olarak iş veya özel amaçlı bilişim araçlarına ek yazılım, kaynağı belirsiz olan programlar (dergi medyaları, internetten indirilen programlar vb.) yüklememelidir. Bilgi İşlem Departmanı personeli ve ilgili teknik personelin bilgisi dışında sistem üzerindeki cihazların ağ ayarları, kullanıcı tanımları, kaynak profilleri vb. üzerinde mevcut yapılmış olan düzenlemelerin hiçbir surette değiştirilmemesi gereklidir.
 •  Bunun yanında Kullanıcı, Şirket standartları dışında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında suç teşkil edecek fiiller gerçekleştirilmemeli, ağ haberleşmesini bozacak (paket sniffing, paket spoofing, denial of service vs.) veya ağ güvenliğini ortadan kaldıracak faaliyetlerde bulunmamalı, bu araçlara oyun ve eğlence amaçlı programlar yüklememelidir. İşbu sebeple ortaya çıkabilecek veri ihlallerinden kaynaklanan zararların tazmin yükümlülüğü doğrudan Kullanıcının üzerinde olacaktır.
 • Kullanıcı, kendisine tahsis edilen bilişim araçlarında yazılımların güncelleme ayarlarını değiştirmemeli, üretici firma talimatlarına uygun olarak güncelleme ve yama işlemlerine izin vermeli, işlemleri başlatmalı ve tamamlanmasını gözetmelidir. Kullanıcının bunlara uygun davranmaması sebebiyle ortaya çıkabilecek hukuka aykırılık hallerinin tüm sorumluluğu bizzat kendisinin üzerinde olacaktır.
 • Bilgi İşlem Departmanı tarafından atanan yetkili kişiler kullanıcıya haber vermeden yerinde veya uzaktan çalışanın sistemine erişip güvenlik, bakım ve onarım işlemleri yapabilir. Bu durumda uzaktan bakım ve destek hizmeti veren yetkili personel sistemdeki kişisel veya kurumsal bilgileri görüntülememeli, kopyalamamalı ve değiştirmemelidir.
 • Bunun dışında, Bilgi İşlem Departmanı tarafından, kullanıcı bilgisayarlarına yetkisiz ve uzaktan erişimi engellemek üzere gereken tedbirler alınacaktır
                                             BİLİŞİM KAYNAKLARI VE SOSYAL MEDYA KULLANIM PROSEDÜRÜ KAANLAR GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.01 REV0   4/11 14.09.2020

.Bütün masaüstü, dizüstü bilgisayarlar ve iş istasyonları 15 dakika içerisinde klavye veya mouse hareketi olmaması halinde şifreli ekran korumasına geçebilmelidir.Dizüstü bilgisayarlar güvenlik açıklarına karşı daha dikkatli korunmalıdır. İşletim sistemi şifreleri aktif hale getirilmelidir.

 • Firmada domain (çalışma alanı) yapısı varsa mutlaka “log-in” olunmalıdır. Bu durumda “domain”e bağlı olmayan bilgisayarlar yerel ağdan çıkarılmalı, yerel ağdaki cihazlar ile bu tür cihazlar arasında bilgi alışverişi yapılmamalıdır.

Domain sunucusuna bağlanma durumunda üst üste üç defadan fazla yanlış şifre girilmesi durumunda, domain sunucusu üzerinde kullanıcı hesabı askıya alınacaktır.

 • Kullanıcıların kişisel cihazları üzerine Bilgi İşlem Departmanı sorumlusunun izni alınmaksızın herhangi bir çevre birimi bağlantısı yapılmamalıdır.
 • Kullanıcı, 1 aydan uzun süreli izin nedenlerle Şirketteki görevinden geçici olarak ayrılması durumunda, zimmetinde olan bilişim araçlarını Bilgi İşlem Departmanına teslim etmelidir.
 • Mesai bitiminde bilgisayar ve tüm elektrikli cihazlar kapatılarak ofis terk edilmelidir. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarların bulunduğu ofislere giriş çıkışların kontrol altında tutulması ve mesai saatleri dışında kilitli ve/veya güvenlik birimlerinin denetimi altında olmasından Bilgi İşlem Departmanı sorumludur.
 • Bilişim araçlarının yakınına mıknatıs gibi manyetik alan oluşturan malzemeler konulmamalıdır.
 • Bilişim araçları ıslak ortamlarda kullanılmamalı, ıslak bez ile temizlenmemeli, bu araçların su ile teması engellenmelidir.
 • Bilişim araçlarının üzerine kalıcı iz bırakabilecek etiket vb. yapıştırılmamalı, araçların üzerinde üretici firma tarafından yapıştırılmış etiketler çıkartılmamalıdır.
 • Mümkün olan tüm durumlarda siyah beyaz çıktı alınmalı, renkli yazıcılar sadece renkli çıktı gerektiğinde kullanılmalıdır.
 • Yazıcı, fotokopi ve tarayıcıların kullanımında evrakların üzerinde ataç, iğne, zımba gibi cihazlara zarar verecek cisimlerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.
 • Kullanıcılar kişisel kullanım için sahip oldukları cihazlarını (Akıllı telefon, kişisel bilgisayar vb.) şirket ağına bağlamamalı, bu cihazların güncelleme, yeniden kurulum, program yüklemesi gibi işlemleri şirket içerisinden kullanmamalıdırlar.
 • Kullanıcılar misafirler için tahsis edilmiş Misafir Ağı üzerinden internete bağlanmamalıdırlar.
 • Zimmet formunda yazılan seri numaraları kullanıcının adına kayıtlı olup bu adreslerden ağ üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler ilgili kullanıcının sorumluluğundadır. Bu nedenle, izinsiz olarak başkasının bilişim araçları kullanılmamalı, kendi bilişim araçları başkalarının kullanımına izinsiz açılmamalıdır.
 • Yukarıda sayılan yükümlülüklerin ihlali halinde herhangi bir veri/kişisel veri ihlali yahut kaybı yaşanması halinde hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu sebeple Kaanlar Gıda’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, doğrudan ilgili kullanıcının kendisine rücu edilecektir.
  • İnternet Kullanımı
 • Şirket internet bağlantıları üzerinden ve/veya Şirket tarafından tahsis edilmiş bilişim araçlarını kullanarak münferit internet bağlantıları üzerinden internet kullanımının geçerli yasa ve hukuki kurallara uygun yapılması kullanıcı sorumluluğundadır.
                                             BİLİŞİM KAYNAKLARI VE SOSYAL MEDYA KULLANIM PROSEDÜRÜ KAANLAR GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.01 REV0   5/11 14.09.2020
 • Kullanıcı, Şirketin internet kullanımında sadece bilişim kaynakları sağladığını, internet üzerinde suç oluşturabilecek işlem, yazı, fotoğraf, video paylaşımının yasal otoriteler ve/veya hizmet sağlayıcılar tarafından teknik olarak takip edilip izlenebileceğini bilmelidir. Bilgi İşlem Departmanı, yasaların tarif ettiği sorumluluklar kapsamında ve gerektiğinde resmi otoritelere verilmek üzere kullanıcıların internet erişimlerinin izini tutmak ve arşivlemekle görevlidir. Kaanlar Gıda, iş kaybının önlenmesi için kullanıcıların internet kullanımı hakkında gözlemleme ve istatistik yapabilir.
 • Bilişim araçları ve/veya internet bağlantıları kullanılarak internet erişimi Şirket iş ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleştirilir. Kaanlar Gıda, kullanıcıların bireysel işlem ve bilgi ihtiyaçlarını (resmi kurum işlemleri, banka işlemleri, vb.) internet üzerinden karşılamaları amacıyla internet erişimine izin verebilir. İşbu husus tamamen Kaanlar Gıda’nın takdirindedir.
 • Kaanlar Gıda, sağladığı internet erişim imkanlarında yasalar ve şirket politikalarına uygun olarak kısıtlama yapabilir. Internet erişim kısıtlamaları, ilgili kullanıcı ve bölüm yöneticilerinin talebi, Yönetim Kurulu’nun görüşleri alınarak İnsan Kaynakları ve Bilgi İşlem Departmanı tarafından geçici veya uzun dönemli olarak güncellenir ve Genel Müdür onayı ile uygulamaya alınır. Bilgi İşlem Departmanı, tanımlı internet erişim kısıtlarını, ilgili teknoloji firmalarından destek alarak hayata geçirmekten sorumludur.
 • Kullanıcıların üretkenliğini düşürecek nitelikte sosyal ağlar, anlık mesajlaşma, internet TV, video paylaşımı, alışveriş siteleri, şirket harici e-posta siteleri vb. kaynaklara erişim engellenebilir. Çalışma saatleri içerisinde aşırı bir şekilde iş ile ilgili olmayan sitelerde gezinmek yasaktır. Bu engelleri aşmak için proxy kullanımı, ağ ayarları, DNS bilgilerinin değiştirilmesine yönelik girişimde bulunmak yasaktır.
 • Yerel ağ ve internet üzerinde, çok büyük miktarda ve uzun süreli, mesleki çalışması ile ilişkisi olmayan dosya transferleri (müzik, film, oyun, vb.) yapılmamalı ve bu tür transferleri sağlayacak uygulamalar (örneğin; i‐mesh, kazaa, gnutella, e‐donkey, audiogalaxy, limewire, torrent vb.) kullanılmamalıdır.  Bu yükümlülüğün aksi davranış sergileyenler bakımından uyarı veya disiplin yaptırımı uygulanacaktır.
 • Bilgisayarlar arası ağ üzerinden resmi görüşmeler haricinde (MS Messenger, Google Chat, Skype, Facebook Chat vb.) mesajlaşma ve sohbet programlarının kullanılmaması, bu programlar üzerinden dosya alışverişinde bulunulmaması gerekmektedir.
 • İnternete bağlanan cihazlar (bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) üzerinden genel ahlak anlayışına aykırı internet sitelerine girilmesi ve dosya indirilmesi yasaktır.
 • Kaanlar Gıda veya başka kişi/kuruluşlara ait lisanslı yazılımlar, telif hakkı alınmış her türlü resim, müzik, tasarım ve benzeri eseri izinsiz kullanmanın, ücretli veya ücretsiz dağıtmanın, alenileşmesine neden olmanın yasal sonuçlar doğurabileceği dikkate alınmalı ve bu tür işlemler kesinlikle yapılmamalıdır.
 • Kullanıcı, internet ortamında hiçbir şekilde Kaanlar Gıda’ya, yönetici veya çalışanlarına, birlikte çalıştığı müşteri, iş ortağı veya hizmet sağlayıcılarına ait gizli ve özel bilgiler ile kişisel verileri yayınlamamalı, alenileştirmemeli, spekülatif yorum ve görüş yapmamalıdır. Bu tür davranışların hukuki sonuçları olabileceği kesinlikle unutulmamalıdır.
 • Kullanıcı, bilinmeyen internet kaynaklarından herhangi bir yazılım ya da dosya indirme taleplerini kabul etmemelidir. Gerekli durumlarda Bilgi İşlem Departmanına başvurularak bu talepler hakkında teknik görüş alınmalı, ihtiyaç olması durumunda Bilgi İşlem Departmanının yönlendirmesi ile hareket edilmelidir.
 • Güvenli olmadığı bilinen sitelere girilmesi kesinlikle yasaktır. Ağ üzerinde olan ve olmayan her türlü cihaz üzerinde ve ayrıca internet ile e-mail kullanımında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerince işbu prosedürde yer alan konular ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında kalan diğer suçlar ile ilgili kullanım yasaktır. Bu tür kullanımlar nedeniyle cezai ve hukuki olarak kullanıcı bizzat sorumludur.
                                             BİLİŞİM KAYNAKLARI VE SOSYAL MEDYA KULLANIM PROSEDÜRÜ KAANLAR GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.01 REV0   6/11 14.09.2020
 • Yukarıda sayılan yükümlülüklerin ihlali halinde herhangi bir veri/kişisel veri ihlali yahut kaybı yaşanması halinde hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu sebeple Kaanlar Gıda’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, doğrudan ilgili kullanıcının kendisine rücu edilecektir.
  • Şifre Kullanma Kuralları
 • Bütün kullanıcı seviyeli şifreler (e-posta, web, bilgisayar vs.) en az üç ayda bir değiştirilmelidir. Tavsiye edilen değiştirme süresi her 90 günde birdir. Şifreler e-posta iletilerine veya herhangi bir elektronik forma eklenmemeli, başkası ile paylaşılmamalı, kağıtlara ya da elektronik ortamlara yazılmamalıdır. Herhangi bir kişiye telefonda şifre verilmemeli, aile bireyleri ile paylaşılmamalıdır.
 • Geçici olarak verilen ilk şifreler, alındıktan sonra derhal kullanıcı tarafından değiştirilmelidir.
 • Şifrelerde, küçük ve büyük karakterlerin (a-z, A-Z), hem nümerik (0-9) hem de noktalama karakterlerinin (!@$#%&+-<>) bulunmasına dikkat edilmelidir. Şifre en az yedi (7) alfa numerik karaktere sahip olmalıdır.
 • Herhangi bir dildeki argo, lehçe veya teknik bir kelime olmamalı, aile isimleri kullanılmamalıdır.
 • Şifreler, işten uzakta olduğunuz zamanlarda iş arkadaşlarına verilmemelidir.
 • Bir kullanıcı adı ve şifre birim zamanda birden çok bilgisayarda kullanılmamalıdır.
 • Çeşitli uygulamalardaki (Outlook, Interner Explorer vb.) “Şifremi Hatırla” seçeneği seçilmemelidir.
 • Bilgi İşlem Departmanı gerekli gördüğü durumlarda kullanıcılardan şifrelerini değiştirmesini talep edebilir.
 • Kullanıcı, hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin şahsına özel ve gizli şifresi ve kullanıcı adını başkasına kullandırmayacağını, başkası tarafından öğrenilme şüphesi olsa dahi derhal değiştireceğini, şifre güvenliğinin riske girdiği/yetkisiz kişilerce şifrelerine erişildiğini fark ettikleri anda mümkün olan en kısa süre içerisinde yetkililere haber vereceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendine ait olacağını kabul eder.
 • Elektronik Posta Kullanımı
 • Kullanıcı, şirket e-posta hesabını iş amacı dışında kişisel amaçlarla kullanmamalıdır. Şirket e-posta hesabından;

-Taciz, suiistimal veya herhangi bir şekilde alıcının haklarına zarar vermeye yönelik öğeleri içeren mesajlar gönderilmemelidir.

-Spam, zincir e-posta, sahte e-posta vb. zararlı e-postalara yanıt yazılmamalıdır.

-Kullanıcıların kullanıcı kodu/şifresini girmesini isteyen e-postaların, sahte e-posta olabileceği dikkate alınarak, herhangi bir işlem yapılmaksızın derhal silinmelidir.

-E-posta ile uygun olmayan içerikler (pornografi, ırkçılık, siyasi propaganda, fikri mülkiyet içeren malzeme, vb) gönderilmemelidir.

-Depolama ve veri iletişiminde yüksek kaynak tüketen özel amaçlı büyük boyutlu dosya, resim, video vb. gönderilmemelidir.

 • Şirkete ait e-posta sisteminde oluşturulan, gönderilen veya kabul edilen bütün e-postalar ve eklerindeki dosyalar Bilgi İşlem Departmanı tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bu yolla kullanıcıların kişisel verileri işlenmekte olup; işin idaresi için gerekli olduğu ölçüde ve yönetim hakkı kapsamında, şirket e-posta hesabı üzerinden gerçekleştirilen
                                             BİLİŞİM KAYNAKLARI VE SOSYAL MEDYA KULLANIM PROSEDÜRÜ KAANLAR GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.01 REV0   7/11 14.09.2020
 •  her türlü işlemin işveren olarak Kaanlar Gıda tarafından izlenebilecek ve/veya kayıt altına alınabilecek ve ancak gerekli görülen hallerde yurt içinde ve/veya yurt dışında Kaanlar Gıda’nın bağlı olduğu ortaklıklar ve adli veya idari makamlar ile paylaşılabilecek, işten ayrılma durumunda iş akışının ve iş takibinin sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla e-posta hesapları başka bir kullanıcının e-postasına yönlendirilebilecektir.

– Kullanıcı, virüslü olduğundan şüphe ettiği e-postaları açmadan veya başkasına iletmeden taratmalı, gerektiğinde Bilgi İşlem Departmanına başvurarak teknik görüş ve destek almalıdır.

 • Kaynağı bilinmeyen e-posta ekinde gelen dosyalar, -virüs, e-posta bombaları ve Truva atı gibi zararlı kodlamalar içerebileceği sebebiyle-, kesinlikle açılmamalı ve derhal silinmelidir.
 • Firma dışındaki, güvenliğinden emin olunmayan bir bilgisayardan, web posta sistemi kullanılmamalıdır.
 • Kullanıcı büyük dosyaları e-posta ile göndermekten kaçınmalıdır. Büyük boyutlu dosyaları göndermeden önce resim ise boyutlarını düşürmek, doküman ise rar, zip vb. sıkıştırma yazılımları ile hacmini küçülterek göndermelidir. Şirketin e-posta sunucusu 25 MB büyüklüğün üzerindeki e-postaları gönderemez. 
 • Kullanıcı, iş ile ilgili e- postaları en az iki yıl saklamalıdır. Posta kutusu limit aşımı olduğunda mesajlarını kişisel klasörüne (ya da mesaj arşivine) taşımalıdır. Mesaj arşivi ortak alanda tutulmalı ve Bilgi İşlem Departmanı tarafından düzenli arşivlenmesi sağlanmalıdır. 
 • Kullanıcı, Kaanlar Gıda e-posta hesabından kurumsal kimlik standartlarına uygun bir imza ile mesajlarını göndermelidir. E-posta imza formatı Bilgi İşlem Departmanı tarafından kullanıcıya özel olarak e-posta sisteminde tanıtılır. Kullanıcı kendi tercihine göre e-posta şablonu ve imzasını değiştirmemelidir.
 • Kişisel kullanım için internetteki listelere üye olunması durumunda yahut kişisel amaçlı herhangi bir yazışmada kurum e-posta adresleri kullanılmamalıdır.
 • Kullanıcının işten ayrılması durumunda, e-posta sistemindeki verileri 2 yıl süre ile Bilgi İşlem Departmanı tarafından arşivlenir.
 • Yukarıda sayılan yükümlülüklerin ihlali halinde herhangi bir veri/kişisel veri ihlali yahut kaybı yaşanması halinde hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu sebeple Kaanlar Gıda’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, doğrudan ilgili kullanıcının kendisine rücu edilecektir.
  • Ortak Kullanım Alanları
 • Ortak Kullanım Alanı, şirket içinde oluşan verilerin paylaşımı ve yedeklenmesi amacıyla şirket ana sistemlerinde oluşturulan ve kullanıcılara yetki sınırları içinde erişim sağlanan veri depolama alanlarıdır.
 • Kullanıcıya tahsis edilen bilişim araçlarındaki verilerin arıza, hırsızlık vb. nedenlerle kaybolmasını engellemek için iş konuları ile ilgili hazırlanan tüm çalışma dosyaları, veriler, Kaanlar Gıda “Ortak Kullanım Alanı” içinde yapılmalıdır.
 • Kullanıcı, Ortak Kullanım Alanı’nda iş ile ilgili bilgi ve verileri saklamalı, kişisel veri içeren özel dosyalarını tutmamalıdır.
 • Ortak Kullanım Alanı kapasitesinin etkin yönetimi için 6 ay boyunca hiç erişilmeyen, açılmayan dosyalar dizin yapısı korunarak Bilgi İşlem Departmanı tarafından arşivlenebilir. Bu dosyalara ihtiyaç olması durumunda Bilgi İşlem Departmanına talepte bulunularak dosyalar tekrar yüklenebilir. 
 • Yukarıda sayılan yükümlülüklerin ihlali halinde herhangi bir veri/kişisel veri ihlali yahut kaybı yaşanması halinde hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu sebeple Kaanlar Gıda’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, doğrudan ilgili kullanıcının kendisine rücu edilecektir.
                                             BİLİŞİM KAYNAKLARI VE SOSYAL MEDYA KULLANIM PROSEDÜRÜ KAANLAR GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.01 REV0   8/11 14.09.2020
 • Uzaktan Bağlantı Kullanımı
 • Uzaktan bağlantı, kullanıcıların şirket dışından güvenli bir şekilde şirkete bağlanarak çalışmasının sağlanmasıdır.
 • Kullanıcıya, kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi verilmesi Bilgi İşlem Departmanı tarafından yapılır.
 • Kullanıcının tarafından sisteme yapılan uzak bağlantılarını “LOG”ları Bilgi İşlem Departmanı tarafından kayıt altına alınarak iki yıl süre ile saklanır.
  • Veri Yedekleme, Kurtarma ve Tekrar Yükleme
 • Bilgi İşlem Departmanı, Kaanlar Gıda ana sistemlerinde (veri tabanı uygulama yazılımları, e-posta sunucu sistemi vb.) yer alan verilerin düzenli ve farklı metodlar ile yedeklenmesinden, gerektiğinde verilerin kurtarılması, tekrar yüklenmesi ve ana sistemlerin kullanıma açılmasından sorumludur.
 • Kullanıcılara tahsis edilen bilişim araçlarının çökmesi, sistemin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi, veri kurtarma ve tekrar yükleme Bilgi İşlem Departmanı tarafından yapılır. Kullanıcı, bilişim aracında oluşan durumu Bilgi İşlem Departmanına bildirmeli, cihazı teslim etmelidir. Kullanıcı, Kaanlar Gıda ana sistemlerinde bulunmayan verilerin her zaman tamamen kurtarılamayacağını dikkate almalıdır. Gerektiğinde Bilgi İşlem Departmanı, veri kurtarma için dışarıda uzman kuruluşlardan hizmet alabilir.
 • Kullanıcı, Kaanlar Gıda ana sistemleri içinde yer almayan verilerinin düzenli yedeklemesini yapmalıdır.
 • Kullanıcı, Bilgi İşlem Departmanı arıza veya bakım için bilişim aracını getirmeden önce bilgilerini yedeklemelidir.
 • Kullanıcı, sabit diski doldurmaktan kaçınmak için bilgisayarlarından düzenli olarak eski veya kullanılmayan verileri silmelidir.

Yukarıda sayılan yükümlülüklerin ihlali halinde herhangi bir veri/kişisel veri ihlali yahut kaybı yaşanması halinde hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu sebeple Kaanlar Gıda’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, doğrudan ilgili kullanıcının kendisine rücu edilecektir.

 • Anti-Virüs Politikası
 • Bütün bilgisayarlarda firmanın lisanslı anti-virüs yazılımı yüklü olmalıdır ve otomatik olarak güncellenmelidir.
 • Anti-virüs yazılımı yüklü olmayan bilgisayarlar ağa (internet, intranet) bağlanmamalıdır. Bu bilgisayarlara hiçbir şekilde CD, DVD, USB veya benzeri veri yüklemesi yapabilecek donanım/medya takılmamalıdır.
 • Zararlı programları (Virüsler, solucanlar, Truva atı, e-posta bombaları vs.) firma bünyesinde oluşturmak ve dağıtmak yasaktır.  Tespiti halinde yetkili kişiler tarafından haber vermeksizin idari ve hukuki işlemler başlatılabilir.
 • Tüm kullanılacak program veya dokümanlar, kullanılmadan önce firmanın lisanslı anti-virüs yazılımı ile virüs taramasından geçirilmelidir.
 • Hiçbir kullanıcı sebep her ne olursa olsun anti-virüs programını sisteminden kaldıramaz.
 • Yukarıda sayılan yükümlülüklerin ihlali halinde herhangi bir veri/kişisel veri ihlali yahut kaybı yaşanması halinde hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu sebeple Kaanlar Gıda’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, doğrudan ilgili kullanıcının kendisine rücu edilecektir.
                                             BİLİŞİM KAYNAKLARI VE SOSYAL MEDYA KULLANIM PROSEDÜRÜ KAANLAR GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.01 REV0   9/11 14.09.2020
 • Sosyal Medya Kullanımı
 • Sosyal medya, elektronik haberleşme ortamları ve sair fotoğraf, video, ses kaydı paylaşımı yapılan ortamlarda;
 • Şirket gizli bilgilerini içerir paylaşımlar yapılması,
 • İzinsiz şekilde Şirket içerisindeki diğer çalışanların görüntü/ses kayıtlarını içerir paylaşımlar yapılması,
 • Şirketi ziyarete gelen müşterilerin habersiz ve izinsiz şekilde çekilmiş fotoğraflarının yahut izni dahilinde çekilmiş fotoğraflarının izin alınmadan bu mecralarda paylaşılması yasaktır.
 • İşbu Prosedür kapsamındaki tüm çalışanların kişisel verilerin korunması mevzuatına ilişkin Şirket politikalarına uygun şekilde davranması ve Kaanlar Gıda’ya ait gizli bilgileri ifşa edecek, kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata aykırılık teşkil edecek paylaşım ve davranışlardan kaçınması gerekmektedir.
 • Kullanıcı, internet ortamında hiçbir şekilde Kaanlar Gıda’ya, yönetici veya çalışanlarına, birlikte çalıştığı müşteri, iş ortağı veya hizmet sağlayıcılarına ait gizli ve özel bilgiler ile kişisel verileri yayınlamamalı, alenileştirmemeli, bunlar hakkında spekülatif yorum ve görüş yapmamalıdır. Bu tür davranışların hukuki sonuçları olabileceği kesinlikle unutulmamalıdır.
 • Yukarıda sayılan yükümlülüklerin ihlali halinde herhangi bir veri/kişisel veri ihlali yahut kaybı yaşanması halinde hukuki ve cezai sorumluluk çalışana aittir.
  • Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hükümleri:
 • Kullanıcının, Şirket bünyesinde çalıştığı sürece, oluşturulan tüm bilgi, dosya vb. belgeler Kaanlar Gıda’ya ait olup, Kaanlar Gıda’nın yazılı izni olmadan, kopyalanamaz, silinemez, kötü niyetli bir şekilde kullanılamaz, rakip şirketlere ve başka kişilere verilemez.
 • İş Sözleşmesi’nin sona ermesi durumunda da kullanıcının işbu yükümlülüğü süresiz olarak devam edecektir.
 • İş Sözleşmesi kapsamında kullanıcıya teslim edilen taşınabilir cihazlar, kullanım amacına aykırılık teşkili edecek şekilde iş yeri dışına çıkarılamaz. İşbu cihazların kaybolması veya çalınması yoluyla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, 5.2. numaralı “Garanti ve Sigorta Kapsamı” maddesinde yazılı şartlar haricinde, Kaanlar Gıda aleyhine doğmuş ve/veya doğabilecek her türlü zarardan kullanıcı tek başına sorumludur.
 • İş Sözleşmesi’nin sona ermesi halinde kullanıcı, elinde bulunan tüm cihazları, şifre, ürün anahtarları, belge, yazılım, lisans, CD, flash disk, taşınabilir diskleri, sim kart, güvenlik kartları ve sair bilişim kaynaklarını işbu Prosedür’de belirtilen usullere uygun şekilde Bilgi İşlem Departmanına iade etmek zorundadır. Şifrelerin ve ürün anahtarlarının işten ayrıldıktan sonra kullanımları yasaktır. İşbu yükümlülüğün ihlali halinde hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • Kaanlar Gıda’nın ticari ve idari faaliyetleri kapsamında elde edilen gerçek kişiye ait her türlü veri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel veri niteliğinde olup, işbu veriler KVKK’da belirtilen istisnalar haricinde hak sahibinin açık rızası ve işverence tespit edilen yetkili kişi veya kişilerin izni olmadan hiçbir şekilde kaydedilemez, işlenemez, kopyalanamaz veya üçüncü şahıslara  aktarılamaz.
 • KVKK kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen kullanıcı hukuki ve cezai açıdan sorumludur. Bu kapsamda, kullanıcı Kaanlar Gıda’ya ve hak sahibine yönelik sebep olduğu zararları derhal gidermekle yükümlüdür.
 • KVKK’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen kullanıcı hakkında, bu eylemlerinin suç teşkil etmesi halinde, aşağıdaki düzenlemeler doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, suç duyurusunda bulunulacaktır;
                                             BİLİŞİM KAYNAKLARI VE SOSYAL MEDYA KULLANIM PROSEDÜRÜ KAANLAR GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.01 REV0   10/11 14.09.2020

1) Kişisel verilerin kaydedilmesi (TCK madde 135),

2) Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK madde 136),

3) Verileri yok etmeme (TCK madde 138),

4) Kanuna Aykırı Olarak; Kişisel Verileri Silmeyen veya Anonim Hale Getirme (KVKK m.17/f.2-TCK madde 138),

 • Yukarıda sayılanlara ek olarak kullanıcı, günlük çalışması sırasında, bilişim kaynakları aracılığıyla ulaşılabilen verilerin işlenmesinden/muhafazasından sorumludur. Kullanıcı, kendisine teslim edilen bilişim kaynaklarını, barındırdıkları verilere yetkisiz kişiler tarafından erişim sağlanabilecek ve başkaları tarafından görülebilecek biçimde açık olarak bırakmamalıdır. Masa üzerinde şirket bilgilerini içeren hiçbir bilişim kaynağı erişime açık olarak bulundurulmamalı, mesai bitiminde veya kısa süreli de olsa masadan ayrılınması halinde gerekli önlemler alınmalıdır. Gerekli önlemlerin alınmaması halinde doğabilecek zarardan kullanıcı tek başına sorumludur. 
 • Garanti ve Sigorta
 • Bilişim araçları, üretimden kaynaklanan hata, kusur veya arızalar için üretici firma garantisi altındadır. Kaanlar Gıda bilişim araçlarının garanti takibi Bilgi İşlem Departmanı tarafından yapılır.
 • Garanti koşullarını açıklayıcı belgeler kullanıcıya bilişim aracı teslim edilirken kağıt ya da elektronik form halinde Bilgi İşlem Departmanı tarafından teslim edilir.
 • Garanti bilgilerine ayrıca online olarak birçok üretici firma web sitesi üzerinde de erişilebilir.
 • Sigorta koşulları firmalar tarafından sağlanmaktadır.
 • Sigorta ve destek hizmetleri yurt dışında geçerli değildir.
 • Sigorta Kapsamı
 1. Resmi makamlarca onaylanmış (Polis, Jandarma, vb. raporu) hırsızlık.
 2. Elektrik akımından kaynaklanan hasarlar.
 3. Yangın, sel, dâhili su baskını, deprem sonucu oluşan hasarlar.
 4. Dikkatsizlik, ihmal, kusur veya kasti davranışlar sonucu oluşan hasarlar dışında kaza ile oluşabilecek hasarlar
 5. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör sonucu oluşan hasarlar.
 6. Araçtan çalınma yalnızca sabah 06:00 ile akşam 22:00 saatleri arasında, aracın kilitli bagajından çalınması şartı ile sigorta kapsamındadır.
 • Garanti ve/veya Sigorta Kapsamındaki Ürünlerde Arıza/Hasar/Kayıp/Çalınma
 • Garanti ve/veya sigorta kapsamında olan durumlarda aşağıdaki süreçler izlenir:

Arıza veya Hasar Durumunda: En kısa süre içinde Bilgi İşlem Departmanına başvurulmalı (en geç 3 gün içinde) sigorta ve/veya garanti kapsamından yararlanabilmek için gerekli işlemler başlatılmalıdır.

Kayıp veya Çalınma Durumunda: Bilişim aracının çalındığından söz edebilmek için cihazın bulunduğu yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün resmi makamlarca (Polis, Jandarma vb) kayda alınmış olması gerekir. Zararın sigorta tarafından karşılanması için, zarara neden olan olayın sigorta tarafından teminat kapsamı içerisinde değerlendirmiş olması gereklidir.   

 • Bilgisayarın kaybı veya çalınması durumunda derhal;

Kaanlar Gıda dışında; olay yerindeki adli mercilere (Polis, Jandarma, vb.) bildirilerek zabıt tutturulur.

                                             BİLİŞİM KAYNAKLARI VE SOSYAL MEDYA KULLANIM PROSEDÜRÜ KAANLAR GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.DOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.01 REV0   11/11 14.09.2020

      Kaanlar Gıda içinde; Bilgi İşlem Departmanına başvurularak olayı açıklayan bir tutanak hazırlatılır.

 • Kayıp veya çalıntı olayı ile ilgili resmi evraklar ve/veya çalışanın beyanı ile Bilgi İşlem Departmanı tarafından sigorta başvurusu yapılır.
 • Sigortanın olayla ilgili değerlendirmesinden sonra, sonuç kullanıcıya bildirilir. Bu işlemlerin süresine bağlı olarak çalışana geçici bir bilgisayar sağlanabilir.   
  • Ceza ve Yükümlülükler
 • Kullanıcı tarafından oluşan ve sigorta kapsamında değerlendirilmeyen kayıp, çalıntı, bilişim araçlarının kullanılmaz hale gelmesine neden olan hasarlarda veya bilişim araçlarının başkasına devri gibi durumlarda bilişim aracının alım bedeli güncel tarihli kur ile değerlenerek İnsan Kaynakları Departmanı tarafından kullanıcıya yansıtılır.
 • Kullanıcının bariz kusuru veya ihmali sonucu oluşan ve garanti / sigorta kapsamında olmayan hasarların tamiri, arızalı parçanın değişimi ile ilgili oluşan maliyet Bilgi İşlem Departmanı tarafından hesaplanır ve İnsan Kaynakları Departmanı tarafından kullanıcıya yansıtılır.
 • Kullanıcının uzun dönemli izin, ilişik kesme, transfer ve benzeri nedenlerle görevinden geçici veya daimi olarak ayrılması durumunda bilişim aracını Bilgi İşlem Departmanına teslim edip zimmeti kaldırması gerekir. Zimmet kaldırılmaması durumunda bilişim aracının bedeli Bilgi İşlem Departmanı ve Muhasebe Departmanı tarafından hesaplanır.
 • Kullanıcıya yansıtılan bedelin tahsil şekli ve süresi Muhasebe Departmanının görüşü alınarak İnsan Kaynakları Bölümü tarafından belirlenir ve uygulanır.
 • Bu prosedür “Bilişim Araçları Zimmet Formu”nun ayrılmaz bir parçasıdır.
 •   Kaanlar Gıda A.Ş.’de çalışan ve/veya yeni işe alınan tüm personel; bu Prosedür hükümlerini iş sözleşmesinin şartları ve eki olarak aynen kabul eder.
                                            KAANLAR GIDA SAN. VE TİC.A. Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.03 REV0   1/13 14.09.2020

KAANLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

   İŞ YERİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

 Versiyon 1.0

                                            KAANLAR GIDA SAN. VE TİC.A. Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.03 REV0   2/13 14.09.2020
 1. GENEL
  1. Amaç

Bu İş Yeri Personel Yönetmeliğinin (bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) amacı Kaanlar Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.nin (bundan sonra “Kaanlar Gıda” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) çalışanlarının Şirket’le olan hak ve yükümlülüklerinin ve çalışma koşullarının genel prensiplerini düzenlemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle, iş yerinde düzenli ve verimli çalışmayı  sağlamaktır.

 1. Kapsam

Bu Yönetmelik Kaanlar Gıda bünyesinde çalışan tüm personelleri kapsamaktadır. 

Belirli ve Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi ile çalışan personelin, sözleşmelerinde bulunmayan hususlarda da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. İşbu Yönetmelik, İş Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yabancı Uyruklu Çalışanlar hakkında Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (4875) çerçevesindeki hükümler ve/veya Yabancıların Çalışma İzinleri Kanunu (4817) göz önünde bulundurularak işlem yapılır.

Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışanlar, İşin gerekliliğinden dolayı, haftalık çalışma süresinin Kaanlar Gıda tarafından normal çalışma süresinden önemli ölçüde daha az belirlenmesi ve bu şekildeki çalışanları kapsar.

 1. Yönetmelikte Geçen Terimler

Bu Yönetmelikte,

 1. Şirket terimi Kaanlar Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. hükmi şahsiyetini,
 2. Çalışan” ve “Personel” terimleri Kaanlar Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.’nde belirli veya belirsiz süreli hizmet sözleşmesi ile bağlı olarak çalışanları,
 3. İş yeri” terimi Kaanlar Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin hükmi şahsiyeti altında kurulu bulunan, işin niteliği ve yürütümü bakımından başka adreslerde bile olsa, işyeri nerede bulunursa bulunsun işyerine bağlı iş yeri ve bağlı yerler, dinlenme mahalleri, yemekhane, muayenehane ve bedeni veya mesleki eğitim yerleri, bahçe gibi sair eklentiler ve araçları ifade  eder.
 1. Saklı Hükümler

4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile çalışma hayatını ilgilendiren diğer kanunlar, tüzük ve yönetmeliklerin sağladığı haklar saklıdır.

İş hayatında genel kabul görmüş kurallar ve toplumun benimsediği temel ahlak kuralları ile Şirket tarafından benimsenmiş diğer tüm yazılı ve sözlü kurallar bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın her zaman saklıdır.

 1. Prensipler
 2. Çalışanların bireysel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için her kademede şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.
 3. İş yerimizde çalışanlara yönelik performans değerlendirmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve yetkinlikler göz önünde tutularak yapılır.
 • İŞE ALMA

Şirkette çalışacak personelin işe alınması için aşağıdaki şartlar gereklidir:

 1. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş veya kamu haklarını kısıtlayıcı ağır suçla mahkum edilmiş bulunmamak.
 2. 18 yaşını doldurmuş olmak.
 3. En az ilkokul mezunu ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmak. (Yaş, bilgi, fiziksel özellikler gibi.)
                                            KAANLAR GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.03 REV0   3/13 14.09.2020
 • Bazı özel durumlar dışında askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak
 • İşin gerektirdiği sağlık durumuna sahip  olmak. (Sağlık durumu Gıda Firmaları için işe giriş aşamasında gerekli olan tahlil ve raporlar ilgili sağlık kuruluşlarından alınacak ve belgelenecek.)
 • Yapılacak mülakatta ve/veya testlerde başarılı olmak.
 • İş Başvuru Süreci ile İlgili İşlemler

Adaylar, çeşitli kanallar aracılığı ile veya doğrudan şekilde Şirket’e iş başvurusunda bulunduklarında, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından kendileriyle paylaşılan İş Başvuru Formu’nu doldururlar. İş başvuru formunun eksiksiz ve doğru doldurulması esastır. Bu form, müracaat niteliğinde olup, bunu dolduran adayların işe kabul edildiği anlamı çıkarılamaz. Yanlış ve yanıltıcı bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği anlaşılan aday, işe alınmasından sonra, bu husustan kaynaklanacak 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan sorumlulukları peşinen kabul etmiş sayılır. Bu nedenle işine ihbarsız ve kıdem tazminatsız son verilen çalışan, ayrıca gerçek dışı beyanla işe alınmasından dolayı şirketin uğradığı her türlü maddi ve manevi zarardan da doğrudan sorumlu tutulur.

Şirket gerekli gördüğü hallerde sınavla ve beceri testiyle adayların seviye tespitini yapar; iş başında başarı durumunu ölçmek için de fiili çalışma ortamında adayları uygulama testinden geçirebilir. İş Başvuru Formunda gösterilen referanslardan, adayın eski iş yerinden veya İnsan Kaynakları Departmanı tarafından uygun görülen diğer resmi ve özel kaynaklardan gizli tutulmak kaydı ile referans araştırması yapılabilir.

 • Adayın İşe Alınması

İşe alınacak çalışana; işe başlama tarihi, genel ve özel çalışma koşulları, günlük ya da haftalık çalışma süresi, temel ücret ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme dönemi, süresi belirli ise sözleşmesinin süresi ve fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümler ve varsa bu Yönetmelikle düzenlenmemiş diğer özel şartlar yazılı olarak iş sözleşmesinde düzenlenir ve çalışan tarafından sağlanan bilgi ve belgeler Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun bir şekilde özlük dosyasında muhafaza  edilir. Ayrıca kendisine bu Yönetmelikten bir suret iş akdinin imzalanması sırasında verilir.

 • Deneme Süresi

İş yerinde işe alınan kişi iki (2) aylık yasal deneme süresine tabidir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptirler. Bu kapsamda iş sözleşmesi sona erdirilen çalışanın çalıştığı günlere ilişkin ücreti ve diğer hakları saklıdır.

Deneme süresi boyunca ve sürenin sonunda, çalışan hakkında Bölüm Sorumluları ve Bölüm Yöneticileri tarafından Personel Değerleme Formu doldurulur.

Deneme süresi sonunda doldurulacak formda, deneme süresi boyunca Çalışanın mesleki ve kişisel özellikleri, 1 ile 5 arasındaki notlarla değerlendirilir. Çalışana verilen not üzerinden, çalışanın iş akdinin devamına, başka bir bölümde değerlendirilmesine veyahut üç puandan az alması halinde iş akdinin sonlandırılmasına karar verilir.

 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Şirket işe alınan personel ile ilgili olarak gerekli hallerde belirli süreli iş sözleşmesi yapabilir. Bu durumda sözleşme süresi sonunda ayrıca ihbara gerek kalmaksızın sözleşme süre sonunda kendiliğinden sona erer.

 • Çalışanın Özel Durumunun Tespiti (Değişikliklerin Bildirilmesi)

Çalışan, Şirket’i ilgilendirebilecek durumları ve mevcut durumundaki değişiklikleri, (medeni hal değişikliği, yeni çocuğun doğumu,  ikametgâh değişikliği, telefon numaraları değişikliği çocuklarının evlenmesi veya işe başlaması, eşinin çalışmaya başlaması ya da işten ayrılması, öğrenimleri devam eden çocuklar için her sene agi formu güncellemek için öğrenim durumlarının bildirilmesi,  akrabalarının Şirket’te çalışmaya başlaması vb.) değişikliğin gerçekleştiği günden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde Şirket’e yazılı olarak bildirimde bulunmakla yükümlüdür.)

                                            KAANLAR GIDA SAN. VE TİC.A. Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.03 REV0   4/13 14.09.2020

3. ÇALIŞMA ŞARTLARI

3.1.Çalışma Süreleri

 1. Tam süreli iş sözleşmesine göre çalışan personellerin çalışma süresi haftada en çok kırk beş (45) saattir.
 2. Şirkete bağlı işyerlerinin değişik bölümlerinde işin özelliğine göre bu süre, kural olarak iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünebileceği gibi, günde 11 saati aşmayacak şekilde eşit olmayan bir şekilde de dağıtılabilir. Gerek eşit olarak bölünmek suretiyle, gerek eşit olmayan farklı sürelere bölünmek suretiyle, haftalık 45 saatlik çalışma süresinin makul bir süre önceden iş yerinde ilan veya tebliğ olunan işe başlama ve iş bitiş saatlerine çalışan itirazsız uymak ve işin ortalama bir zamanında belirlenen saatlerde ara dinlenmelerini aynı zamanda veya dönüşümlü olarak kullanmak zorundadır.
 • Aynı şekilde, çalışan İş Kanunu uyarınca işin yoğunluğuna ve niteliğine göre iş yerinde uygulamaya konulacak “yoğunlaştırılmış” ve “denkleştirilmiş” çalışma sürelerine (veya iş haftalarına) uymayı, iş sözleşmesinde vardıkları mutabakata uygun olarak burada da kabul ve taahhüt eder.

3.2.Fazla Çalışma

 1. Çalışan kendisine verilmiş işi günlük normal çalışma süresi içinde yapmakla yükümlüdür. Şirket gerektiğinde İş Kanunu hükümleri dahilinde olmak ve çalışanı haberdar etmek şartı ile günlük normal çalışma süresi dışında geçici veya sürekli olarak fazla saatlerde çalışma yapılmasını talep edebilir.
 2. Çalışan, Şirket’in fazla süreli ve fazla çalışma talebine uymayı peşinen kabul eder.
 3. Şirket, fazla çalışma karşılığı olarak çalışana mevzuatta öngörülen her türlü ücret hakkını sağlayacaktır.
 4. Fazla çalışma yapamayacağını beyan eden çalışanın kendisinin olağanüstü bir durumu varsa bunu kanıtlaması gerekmektedir.
 5. Fazla mesai için talimat verilmedikçe, çalışanın iş yerine erken gelmesi veya mesai saatinden sonra geç gitmesi çalışana fazla mesai ücreti ya da serbest zaman kullanımına hak kazandırmaz.
 6. Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatili arasında kalan iş günlerinde iş yerinin tatil edilmesi, işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde azaltılması veya tamamen tatil edilmesi ile çalışanın talebi üzerine kendisine izin verilmesi hallerinde, Şirket’in belirleyeceği bir zaman diliminde “telafi çalışması” yaptırılabilir. Bu gibi hallerde yaptırılan günlük ve haftalık iş süresini aşan telafi çalışmaları, “fazla çalışma” sayılmaz.

3.3.Ulusal Bayram ve Genel Tatiller

Ulusal bayram ve genel tatiller, kanunlarda belirtilen gün ve zamanlardır. İşin gerektirmesi halinde, çalışana önceden uygun vasıtalarla duyurularak, Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde şirkete ait iş yerlerinin tümünde ve/veya bir kısmında çalışma yaptırılabilir. Bu günlerde çalışma yapıldığında çalışan çalışmayı şimdiden kabul eder. Bu günlerde tatil yapmayarak çalıştırılanlara ayrıca bir günlük ücret ödenir.

İş Kanunu’na göre, kırk beş (45) saatlik haftalık çalışma süresini tamamladıktan sonra yedi (7) günlük bir zaman dilimi içinde Şirket tarafından verilmek zorunda olan en az yirmi dört (24) saatlik hafta tatili, işin yoğunluğuna göre yedi (7) günlük zaman dilimini aşmamak koşuluyla başka bir güne (örneğin Pazar gününden hafta içinde başka güne)  kaydırılabilir.

3.4.İşe Geç Gelmeler

Toplu olarak taşındığı servisin arızalanması, yolların trafik kazaları veya başkaca zorunlu ve mücbir sebepler gibi nedenlerle kapalı olması nedeniyle geç gelen çalışanın ücretinden herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu nedenlerin dışındaki geç gelmelerde Şirket’in çalışanın ücretinden kesinti yapma hakkı saklıdır.

                                            KAANLAR GIDA SAN. VE TİC.A. Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.03 REV0   5/13 14.09.2020

4. İZİNLER

Yıllık ücretli izinler konusunda mevzuat hükümleri çerçevesinde, bir (1) yıllık çalışma süresini dolduran personele aşağıdaki hükümler uygulanır:

 1. Hizmet süresi bir (1) yıldan başlayarak beş (5) yıla kadar olanlara (5 yıl dahil) yılda on dört (14) gün,
 2. Hizmet süresi beş (5) yıldan fazla on beş (15) yıldan az olanlara yılda yirmi (20) gün,
 3. Hizmet süresi on beş (15) yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yılda yirmi altı (26) gün yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında, izin süresine rastlayan ulusal bayram, kanuni hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Çalışan 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince her hizmet yılına ait yıllık ücretli iznini, müteakip hizmet yılında kullanır. Ancak yıllık izne hak kazanmadığı halde çalışanın yıllık iznini aynı hizmet yılı içinde önceden kullanması halinde, sözleşmesi herhangi bir şekilde sona eren çalışan, izin süresi kadar ücretini işyerine borçlanmayı ve bunu def’aten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.1.Diğer Ücretli İzinler

Çalışanlara sosyal durumlardaki mazeretleri için aşağıdaki sürelerde ücretli izin verilir:

 1. Çalışanın evlenmesi durumunda üç (3) gün,
 2. Çalışanın eş ve çocukları ile ana ve baba ve kardeşinin ölümü halinde üç (3) gün,
 3. Çalışanın eşinin doğum yapması halinde beş  (5) gün.

4.2.Mazeret İzinleri

 1. Çalışan özel nedenlere dayanarak gün içinde günlük veya birkaç günlük, işi gereği ücretsiz mazeret izni isteyebilir. Ücretsiz ve her türlü izin talebinde bulunacak çalışan ilk amiri ile mutabakata varır. Günlük izinler ve vardiya dönüş izinleri mevcut bilgisayar programına yöneticileri tarafından girilir. Uzun süreli mazeret ve yıllık izinlerde, yine bilgisayar programına yöneticileri tarafından girilmesi ile birlikte tanzim edilecek yazılı izin belgesini üst amirine de onaylattıktan sonra izin belgesi İnsan Kaynakları Departmanına verip iznini kullanmaya başlar. Çalışanın mazeret izin talebinin kabulü tamamıyla Şirket’in yönetsel hakkına tabi olup, Şirket’in çalışanın işbu izin talebine muvafakat etmeme hakkı bulunmaktadır.
 2. Tam gün izinlerde izin onayı mutlaka bir (1) gün öncesinden söylenerek kayıt yaptırılacaktır.  İşe gelmediği halde haber ulaştırmak, mesajla bilgi vermek suretiyle izin alınamaz. Ancak olağanüstü hallerde halin ispatlanması ile izinsiz gelmeme durumu normal ücretsiz izne çevrilebilir. Aksi halde gelmeme “habersiz gelmeme” olarak değerlendirilir ve kendisine gelmediği günün ücreti ile hafta tatili ücreti ödenmez. Ayrıca neden devamsızlık yaptığına dair savunması alınır. Gerekli hallerde uyarı ve ihtarlar yapılır, ya da diğer yasal çıkış işlemleri yapılır.

4.3.Sosyal Sigortalar İle İlgili İzinler                                                        

 1. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından rapor alınması durumunda, çalışan raporunu, veri güvenliği için gerekli hassasiyeti göstererek, görülmesini engelleyerek kapalı bir biçimde İnsan Kaynakları Birimine teslim eder. İnsan Kaynakları Departmanı rapor bilgisine göre birim sorumlularını ve işyeri hekimin bilgilendirir.
 2. SGK ile anlaşmasız özel hastanelerden alınan raporlar şirket nezdinde geçerli değildir.

4.4.İş ve İşyeri Değişikliği

Şirket gerektiği takdirde iş yeri içinde, çalışanı başka bir işte veya yerlerde geçici veya devamlı olarak görevlendirebilir. Bu gibi nakillerde çalışanın rızası aranmaz. Ancak çalışanın il hudutları dışındaki iş yerlerine daimi olarak nakli yazılı rızasına bağlıdır. İl hudutları dışındaki geçici süreli görevlendirmelerde ve nakillerde çalışanın rızası aranmaz.

4.5.Tutukluluk, Gözaltına Alınma ve Mahkûmiyet

                                            KAANLAR GIDA SAN. VE TİC.A. Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.03 REV0   6/13 14.09.2020

Çalışan herhangi bir suçtan ötürü tutuklandığı ve tutukluluğu İş Kanunu’nun 25. maddesi veya işbu Yönetmeliğin 9. maddesinde yer alan bildirim sürelerini aştığı takdirde iş sözleşmesi münfesih sayılır. Bildirim süresi kadar devam eden tutukluluk hallerinde çalışan tutuklu kalınan süreler kadar ücretsiz izinli kabul edilir.

5. ÜCRETLER

Çalışanın ücretleri, Şirket’in halen mevcut ve durumun özelliğine göre belirlediği ve ileride belirleyeceği Ücretlendirme ve Maaş Prosedürü kapsamında, işlerin mahiyeti ve personelin liyakati ile şirket kültürüne uyumu da dikkate alınarak iş sözleşmesinde tespit edilir. Bu ücrete, çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günü ücretleri ile aylıklı çalışanların yıllık iki yüz yetmiş (270) saatin on iki de biri kadar olan fazla çalışma ile fazla mesai ücretleri dâhildir.

5.1.Ücretlerin Ödenme Şekli

 1. İşyerinde ücretler TL bazında ödenebilecek olup bu konuda, şirket yönetiminin gerekli gördüğü hallerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Her ücret ödeme döneminde, her çalışana bir bordro verilir. Bu bordro da çalışanın o çalışma dönemindeki fiili çalışma ve kanuni kazançları ile diğer ek kazançları ve SGK primi ile varsa icra, avans gibi kişinin kendine mahsus kesinti ve borçlarını gösterir.
 2. Personel ödemeleri, ilgili ayın son günü hesap kapatma günü esas alınarak olağanüstü bir durum meydana gelmemiş ise her ayın ilk haftası ödenir.
 3. Çalışan, ay sonunda tahakkuk eden ve kendisine ücret ödeme belgesi ile bildirilen ödemelere bir (1) hafta içerisinde yazılı olarak itiraz edebilir. Bir (1) hafta içerisinde itirazda bulunulmaması halinde ücret ödeme belgesine mutabık kalındığını kabul etmiş olur.

5.2.Ödemeler

Ücret vb. nakdi ödemeler ile aksi belirtilmemiş bütün ödemelere ait rakamlar Net’tir.

5.3.Sosyal Yardımlar

Çalışan, asıl ücretleri dışında yapılacak her türlü sosyal yardım ve ödemelerin kazanılmış hak sayılabilmesi için Şirket tarafından yazılı olarak tebliğ edilmesi veya devamlılık arz etmesi ve işyeri uygulaması haline gelmesi şarttır. Arızi ve geçici olarak yapılan sosyal yardım ve ödemeler hiçbir şekilde işyeri uygulaması ve iş sözleşmesi hükmü haline gelmeyeceği gibi, kazanılmış bir hak da sayılmaz.

6. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Çalışanın görev ve sorumlulukları iş sözleşmelerinde ve görev tanımlarında belirtilmekle birlikte, bir işin tam olarak gerçekleşmesi için yapılması gerekli asıl ve yardımcı işler de işin esasına ve muhtevasına dahil olup, iş sözleşmesinde veya görev tanımlarında yazılmamış oldukları gerekçesi ile yapılmalarından kaçınılamaz.

6.1.Davranış İlkeleri

Çalışan, kurumsal çalışma ilkeleri ve değerleri paralelinde hareket etmekle yükümlüdür. Gerek kılık kıyafet, gerekse tavır ve davranışları açısından iş yeri içinde ve dışında bulundukları yerlerde Şirket’i temsil ettiklerinin bilincinde davranmakla yükümlüdürler.

6.2.Görevin Yerine Getirilmesi

Çalışan, iş saatleri içinde görev tanımları kapsamındaki görevlerinin gerektirdiği işlem ve eylemleri, çalışma arkadaşları ve amirleri ile uyum içinde dikkat, özen ve bağlılıkla, zamanında, en iyiyi en verimli şekilde yerine getirmek, bu görevi yerine getirirken de Şirket yararlarını azami derecede korumak zorundadır.

                                            KAANLAR GIDA SAN. VE TİC.A. Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.03 REV0   7/13 14.09.2020

Çalışan, iş yerinin çalışma sürelerine uymakla yükümlüdür. Şirket görevleri gereği kullandıkları makine-teçhizat, araç ve gereçleri titizlikle kullanmak, bunlarla ilgili ortaya çıkan sorunlara şirket kuralları çerçevesinde çözümler getirmek ve gerektiğinde ilgililere haber vermek zorundadır.

Şirkete ait makine-teçhizat, araç ve gereçleri (faks, fotokopi, tarayıcı vs.) izin alınmaksızın özel amaçlar için kullanılamaz. Çalışanın kasti veya ihmali davranışı nedeniyle şirket malına zarar verildiği takdirde, zarara uğrayan mal tamir ettirilip bedeli zarar veren çalışandan talep edilir. Çalışan bu talebi yerine getirmediği takdirde zarar ücretinden kesilir.

Çalışan, görevlerini yerine getirirken aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuata titizlikle uymak ve isg kapsamında belirtilen kişisel koruyucuları kullanmak mecburiyetindedir.

İşbu maddede hüküm altına alınan hususların tamamında Disiplin Yönetmeliğinin konu ile ilgili hükümleri saklıdır.

6.3.Talimatların Uygulanması

Çalışan, üstlerinin verdiği talimatları eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. Şirket tarafından belirlenen ve çalışana öğretilen metot ve sistematiklere uygun çalışmak zorundadır. Disiplin Yönetmeliğinin konu ile ilgili hükümleri saklıdır.

6.4.Şirket Dışı Çalışma Yasağı

Çalışan, Şirket’in yazılı izni olmadan iş yeri dışında resmi veya özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz herhangi bir görev kabul edemez. Keza Şirket’in faaliyet konusuna dahil olsun veya olmasın herhangi bir ticari işle bizzat veya dolaylı olarak meşgul olamaz.

Personel veya yakın aile bireyleri; Şirket ile aynı faaliyet alanında çalışan diğer şirketlerle, tedarikçileriyle ve müşterileriyle şirkette çalışmaya devam ettiği müddetçe hiçbir şekilde ortaklık veya başka bir ticari iş ilişkisi içine giremez.

6.5.Devir ve Teslim yükümlülüğü

Çalışanlar, yapılan işlerle ilgili olan buluşlar, fikirler, çizimler, planlar, orijinal modeller, ticari sırlar, projeler, telif hakkı işler, patentler, endüstriyel tasarımlar, tasarım patentleri, gizli bilgiler, know-how, ticari markalar, reklamlar, paketlemeler, pazarlama stratejileri üzerindeki her türlü fikri, telif ve sair hakların, unvanların ve kazançların sahibinin, personel tarafından yaratılmış ve/veya geliştirilmiş olsun ya da olmasın Şirket’e ait olduğu konusunda  mutabıktır.

 1. Taraflar, yapılan işlerle ilgili olarak personel tarafından üretilen veya hazırlanan tüm maddi ürünlerin (tasarım, çizimler, planlar, orijinal modeller, örnekler, aletler) Şirket’e ait olduğu hususunda hemfikirdirler. Personel, kendisinin kontrolü veya tasarrufu altında olan tüm bu ürünlerin Şirket’in isteği halinde hemen işverenin tasarrufu altına geçirileceğini kabul etmektedir.
 2. İşletme ve işyeri ile ilgili belgeler, fotoğraflar vb. belgeler Şirket içinde kullanılmak üzere çalışana verilmiştir. Çalışan, taraflar arasındaki iş ilişkisi sona erdikten sonra, şirketle ilgili olan her türlü belge, yazışma ve doküman veya bunların kopyalarını ayrıca üzerine zimmetlenmiş olan her türlü araç ve gereci derhal Şirket’e devir teslim yükümlülüğünde olduğunu kabul etmektedir.
 3. Her ne sebeple olursa olsun çalışan işten ayrılmadan önce sorumluluğu kendisine verilmiş belge ve dokümanları ilgililere bir tutanakla teslim etmek ve şirkete ait kullanıcı hesaplarının kapatılmasını sağlamak zorundadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesinden dolayı şirketin uğrayacağı zarar ve ziyandan çalışan sorumlu tutulacaktır.
                                            KAANLAR GIDA SAN. VE TİC.A. Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.03 REV0   8/13 14.09.2020

8. EĞİTİM

Şirket yönetiminin gerekli gördüğü hallerde personelin işine uyum sağlaması, mesleğinde ilerlemesi ve görevini daha iyi yürütebilmesi için hizmet içi eğitim verilebilir. Şirket tarafından planlanan ve düzenlenen iş yeri içindeki veya dışındaki her türlü kurs, seminer, sempozyum ve konferansa personel katılmak zorundadır. Eğitimin devam ettiği günlük ve haftalık iş süresini aşan çalışmalar “fazla çalışma” sayılmaz.

Çalışanın iş sözleşmesini kendi isteğiyle istifa ederek sona erdirdiği veya ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları sebebiyle sona ermesine neden olduğu hallerde, çalışana Şirket tarafından sağlanmış olan eğitim masraflarının tamamı veya Şirket tarafından belirlenecek bir bölümü, işveren isterse çalışan tarafından işverene geri ödenmek zorundadır.

9. İŞ AKDİNİN SONA ERMESİ

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinde iş sözleşmeleri:

 1. İşi altı aydan az sürmüş olan çalışan için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
 2. İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan çalışan için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
 3. İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan çalışan için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
 4. İşi üç yıldan fazla sürmüş çalışan için, bildirimin yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.

Burada sayılan bildirim süreleri çalışan ve Şirket için geçerli olup; bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

10. KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı konusunda ilgili kanun hükümleri uygulanır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesinin sona erdiği hallerde, tahakkuk eden kıdem tazminatı, çalışana ilişiğinin kesilmesinden itibaren en geç bir (1) ay içinde ödenecektir.

Bununla birlikte, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kıdem tazminatının taksitle ödenmesi mümkündür. Bu durumda, çalışanın anlaşmadan (sözleşmeden) cayması, Şirket’i temerrüde düşürecek davranışlarda bulunarak faiz talebinde bulunması, objektif iyi niyet ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğundan “geçersiz” sayılacaktır.

11. DİSİPLİN

İşbu madde hükmünün tamamına ilişkin olarak Disiplin Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

11.1.İş Yerine Giriş ve Çıkış

Tüm personelin işyerine giriş ve çıkışlarda yüz tanıma sistemini kullanmak zorundadır. Yüz tanıma sistemini kullanmayı unutmuş personel ise birim yöneticisi tarafından düzenlenen o güne ait çalışmasını gösteren formu Personel Birimine vermekle yükümlüdür veya Personel birimi ile irtibata geçip bilgilendirme yapacaktır. Aksi halde o gün için (habersiz-devamsız) işleminin uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.

11.2.Kılık Kıyafet

Çalışanlar iş yerinde kılık ve kıyafetlerine özen göstermek, temiz ve tertipli olmak, saç sakal ve tırnak temizliğine dikkat etmek, her türlü kozmetik ürünleri ve takı malzemeleri kullanmamak, üretim kıyafetleri dışındaki kıyafetler ile üretim yerlerine girmemek ve diğer kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaktan sorumludurlar. Çalışanın bu kurallar ile bağdaşmayan hareket ve davranışlarında çalışandan savunma alınacaktır.

12. YASAK VE CEZALAR

Şirkette geçerli tüm yasak ve cezalar Disiplin Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Çalışan işbu disiplin yönetmeliğinden haberdar olduğunu ve bu yönetmelik hükümleri ile de bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

                                            KAANLAR GIDA SAN. VE TİC.A. Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.03 REV0   9/13 14.09.2020

13. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Çalışanın Şirket bünyesinde çalıştığı sürece, oluşturulan tüm bilgi, dosya vb. belgeler Şirket’e ait olup, bu belgeler Şirket’in izni olmadan, kopyalanamaz, silinemez, kötü niyetli bir şekilde kullanılamaz, rakip şirketlere ve başka kişilere verilemez. Çalışan; Şirket, müşteri veya başka kişilerle ilgili olarak görevi gereği edindiği her türlü bilgiyi güvenli bir şekilde mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak muhafaza etmek zorundadır.

Şirket’in teknik ve ticari çalışmaları hakkındaki gizli bilgiler ile Şirket’e ait her türlü bilgi, rapor ve sayısal verilerin, yarar karşılığı olsun veya olmasın açıklanması yasaktır. İş yerindeki çalışmalar nedeniyle öğrenilen ve gizli tutulması gereken konular, yetkili yöneticilerin izni olmadıkça üçüncü kişilere aktarılamaz. Çalışma süresi bittiğinde, işyerinden ayrılırken iş ile ilgili belge ve basılı evrakların herkesin erişebileceği yerlerde bırakılmaması gerekmektedir.

Çalışanın Şirket’te çalıştığı süre boyunca yürüttüğü çalışmalar kapsamında elde etmiş olduğu ve/veya diğer departmanların iş akışları kapsamında paylaşılan, gerçek kişilere ilişkin her türlü veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda korunmaktadır. Bu çerçevede Şirket çalışanlarına, iş ortaklarına, müşterilere ve sair gerçek kişilere ait; isim, iletişim bilgisi, kimlik bilgisi, müşteri telefon numaraları, adres bilgileri, müşterilerin ailevi, iş ve özel bilgileri ile kredi kartı bilgileri (kart no, geçerlilik tarihi, güvenlik no.) ve bunlarla

sınırlı olmamak üzere kişisel veri kategorisine giren tüm verilerin ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesi için gerekli yükümlülükler yerine getirileceği gibi bu kişisel veriler hukuka aykırı bir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılamaz, şirket dışına çıkarılamaz, değişik amaçlarla kullanılamaz.

Çalışan, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hükümleri çerçevesinde Şirket tarafından getirilen politika, yönetmelik, iç kültür ve benzeri tüm düzenlemelere uygun davranmakla; şirket içerisinde işlenmiş olan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için üzerine düşen tedbirleri alarak gerekli özeni yükümlü olup; bu yükümlülük iş sözleşmesinin sonlanması halinde de devam edecektir.

Çalışma süresi bittiğinde, ofisten ayrılırken iş ile ilgili gizli belge ve basılı evrakların herkesin erişebileceği yerlerde bırakılmaması gerekmektedir. Aynı şekilde tüm çalışanlar müşteri bilgilerinin de gizliliğinden sorumludur. Müşteri telefon numaraları, adres bilgileri, müşterilerin ailevi, iş ve özel bilgileri ile kredi kartı bilgileri (kart no, geçerlilik tarihi, güvenlik no, vs.) hukuka aykırı bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılamaz, şirket dışına çıkarılamaz, farklı amaçlarla kullanılamaz.

Aynı zamanda ücret politikası gereği, her çalışan ücret bilgilerini de gizli tutmak durumundadır. Şirket bilgilerinin gizliliğine ilişkin işbu maddenin herhangi bir hükmünün ihlali, özellikle ücret ve diğer özlük bilgilerini şirket çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmak iş sözleşmesinin derhal feshi için haklı bir neden olarak kabul edilecektir.

Şirket’in faaliyetleri kapsamında elde edilen diğer çalışanlara ve/veya (gerçek kişi) müşterilere ait her türlü veri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel veri niteliğinde olup, işbu veriler KVKK’da belirtilen istisnalar haricinde hak sahibinin açık rızası ve şirketçe tespit edilen yetkili kişi veya kişilerin izni olmadan hiçbir şekilde kaydedilemez, işlenemez, kopyalanamaz veya üçüncü şahıslara  aktarılamaz.

KVKK kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen çalışan hukuki ve cezai açıdan sorumludur. Bu kapsamda Şirket’e ve hak sahibine yönelik sebep olduğu zararları gidermekle yükümlüdür.

KVKK’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen çalışan hakkında, bu eylemlerinin suç teşkil etmesi halinde, aşağıdaki düzenlemeler doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, suç duyurusunda bulunulacaktır;

1) Kişisel verilerin kaydedilmesi (TCK madde 135),

2) Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK madde 136),

                                            KAANLAR GIDA SAN. VE TİC.A. Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.03 REV0   10/13 14.09.2020

3) Verileri yok etmeme (TCK madde 138),

4) Kanuna Aykırı Olarak; Kişisel Verileri Silmeyen veya Anonim Hale Getirme (TCK madde 138),

Yukarıda sayılanlara ek olarak çalışan, günlük çalışması sırasında, iç yazışma, sözleşme, teklif vb. Şirket’e ait özel bilgiler içeren yazışmaların saklanması, muhafaza edilmesinden de sorumludur. Çalışan, kendisine teslim edilen her türlü yazışmayı imzalı olarak almalı ve imzalı olarak ilgili kişiye teslim etmelidir. Bu belgeleri, ilgili departman dışında kimse ile paylaşmamalı ve başkalarının görebileceği biçimde açık olarak bırakmamalıdır. Masa üzerinde Şirket bilgilerini içeren hiçbir evrak açık olarak bulundurulmamalı, mesai bitiminde veya kısa süreli de olsa masadan ayrılması halinde gerekli önlemleri alarak masa üzerinde bulunan evrakları muhafaza altına almalıdır. Şirket’e ait yazışmalar ilgili birimin onayı ve işin gereği olmadıkça Şirket dışına çıkarılamaz. Gerekli önlemlerin alınmaması halinde doğabilecek zarardan çalışan tek başına   sorumludur. 

15. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirket; 4857 sayılı İş Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata göre “Veri Sorumlusu” sıfatıyla çalışana ait

 • kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgiyi kişisel veri olarak,
 • ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ise özel nitelikli kişisel veri olarak,

iş ilişkisinin ve ticari faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde; iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işe alım süreçlerinin tamamlanması, Şirket güvenliğinin sağlanması, çalışanların eğitim ve performans değerlendirmesinin yapılması, finansal süreçlerin yürütülmesi, Kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde Şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda işverenin yönetim hakkının korunması amaçlarıyla kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın izin verdiği çerçevede Şirket içerisindeki yetkili departman ve kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına, SGK’ya, İŞKUR’a, kolluk birimlerine, bünyesinde bulunduğu Kaanlar Şirketler Grubuna, bankalara, yurt içine/yurt dışına aktarabilecek, Şirket’in hizmet ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere (hukuk bürosu, danışmanlık şirketi, yeminli mali müşavir, yeminli tercüman, vize danışmanlık ve organizasyon firmaları vb.)  üçüncü kişilere açıklayabilecek/devredebilecek, sınıflandırabilecek ve bunlarla sınırlı olmaksızın KVKK’da sayılan şekillerde, yazılı ve/veya elektronik ortamda ve/veya bulut bilişim sistemlerinde aralarındaki iş ilişkisinin ve/veya kendisinin ticari faaliyetlerinin idaresi ve yönetimi amacıyla işleyebilecektir.

Şirket, -yasal sınırlar içerisinde kalması ve KVKK’da veri sorumluları bakımından öngörülen yükümlülüklere uyulması şartıyla- çalışana ait kişisel verileri aşağıda sayılan şekillerde fakat bunlarla sınırlı olmaksızın işleyebilecektir.

 • İdari personel olarak göreve başlayan çalışanların ad/soyadları, fotoğrafları ve hangi departmanda görev alacakları, Şirket içi düzenin sağlanabilmesi amacıyla diğer çalışanlar ile paylaşılmaktadır. 
 • Üstlenilen işin gerektirmesi halinde zimmet formu karşılığında çalışanın kullanımına tahsis edilecek taşınabilir/taşınamaz bilgisayarlar ve telefon gibi cihazlar kişisel amaçlı kullanılamayacak olup, söz konusu cihazlar üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem, işin idaresi için gerekli olduğu ölçüde, yönetim hakkı kapsamında Şirket tarafından kayıt altına alınabilecek ve Kaanlar Şirketler Grubuna aktarılabilecektir. Teknik destek gerektiren durumlarda Şirkete bağlı veya bağımsız IT çalışanları tarafından bilgisayar ve diğer cihazlara uzaktan erişim sağlanabilecektir. Erişim sağlanacağı önceden çalışana haber verilebileceği gibi, ivedilik gerektiren durumlarda haber verilmeksizin de bağlantı kurulabilecektir. Bu nedenle Çalışan gerek kendine ait kişisel veriler gerekse Şirket’in diğer çalışanlarına ve/veya müşterilerine ait kişisel veriler yahut Şirket’in gizli bilgi olarak addettiği bilgilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbiri almakla yükümlüdür.
                                            KAANLAR GIDA SAN. VE TİC.A. Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.03 REV0   11/13 14.09.2020
 • İşin yürütümü ve pozisyon bakımından gerekli olduğu hallerde Şirket tarafından çalışana GSM hattı teslim edilmektedir. Çalışan kendisinin kullanımına tahsis edilen GSM hattını iş ilişkisi boyunca yalnızca işin yürütümü için kullanabileceğini, gerekli görülen durumlarda sözleşme ile belirtilen kullanım sınırlarının aşılması halinde ilgili tutarın ücretten kesilmesi uygulamasına gidilebileceği ve görüşmelerin incelenmesi amacıyla söz konusu GSM hattı üzerinden gerçekleştirdiği her türlü işlemin, işin idaresi için gerekli olduğu ölçüde, yönetim hakkı kapsamında Şirket tarafından izlenebileceğini, kayıt altına alınabileceğini ve gerekli görülen hallerde Kaanlar Şirketler Grubu, telekomünikasyon firmaları, Şirket ile bağlı veya bağımsız firmalar ve/veya adli ve idari makamlar ile paylaşılabileceğini bilerek GSM hattını kabul  etmektedir.
 • İşin yürütümü ve pozisyon bakımından gerekli olduğu hallerde Şirket tarafından, çalışana araç teslim edilmektedir. Çalışanın kendi kullanıma tahsis edilen aracı, Araç Teslim ve İade Formu uyarınca belirlenen şartlar ve amaçlar kapsamında kullanması gerekmektedir. Şirket’in işin idaresi için gerekli olduğu ölçüde, yönetim hakkı kapsamında araç takip sistemi ile Çalışan teslim edilen aracın lokasyon ve plaka verilerine erişebileceğini, bu verilerin kayıt altına alınabileceğini ve gerekli görülen hallerde Grup Şirketler, Şirket ile bağlı veya bağımsız firmalar ve/veya adli ve idari makamlar ile paylaşılabileceğini bilerek aracı kabul  etmektedir.
 • Şirketimiz fabrika alanlarında gıda güvenliği ve hijyen standartlarının sağlanması amacıyla;

– Fabrika alanında çalışan personellerden, her gün rastgele belirlenecek bir çalışandan swapla el numunesi alınmaktadır. Bu kapsamda elde edilecek sonuçlar bir rapor halinde saklanır, denetimlerde paylaşılır.

– Fabrika alanında çalışan personeller yelek-cep/üst arama, tırnak-parfüm kontrolü yapılmaktadır. Bu kapsamda elde edilecek sonuçlar bir rapor halinde saklanır, denetimlerde paylaşılır.

– Fabrika alanında çalışan her bir personel hakkında Personel Sicil Kartı oluşturulmaktadır, denetimlerde paylaşılabilmesi söz konusudur. İlgili kartta çalışanın kan grubu, boy-kilo bilgileri, ayakkabı ve kıyafet ölçüleri, aile bilgileri, gözlük kullanıp kullanmadığı, sigara içip içmediği bilgileri yer almaktadır. Personel Sicil Kartları, gerekli idari ve teknik tedbirleri aldığı kontrol edilmiş ERP programına kaydedilmekte, Şirket içerisinde yalnızca konu ile ilgili yetkili kişiler tarafından erişilebilmektedir.

– Çalışanların dolapları kontrol edilmektedir. İlgili kontrol, denetim süreçlerinde denetçiler tarafından da yerine getirilebilmektedir. Çalışanlar, dolaplarının kontrolü sırasında hazır bulunabilme hakkına sahiptirler.

– Çalışanlardan, sorumluluklarındaki işin devamı sırasında sigara içmeme, telefon kullanmama, özellikle kadın çalışanlar bakımından hijyen standartları çerçevesinde belirlenen standartlara uygun davranma konularında taahhütler alınmaktadır. Çalışanlar işbu taahhütlere uygun davranmakla yükümlüdür. 

Gıda güvenliği ve hijyen standartları çerçevesinde yukarıda gösterilen uygulamalarda sakıncalı durumlarla karşılaşılması halinde, çalışanın savunması alınmaktadır. İlgili savunmalar çalışanın özlük dosyasında saklanmakta, denetim durumunda denetçi ile paylaşılmaktadır.

 • Şoför olarak istihdam edilen çalışanlar bakımından, Şirket ile üçüncü kişiler arasındaki iş ilişkilerinin yürütülmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde, Şirketimiz ile iş ilişkisi bulunan kişiler, sigorta acenteleri, araç muayene firmaları, gümrük/liman işletmeleri, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl/İlçe Tarım Kuruluşları ile kişisel verileri paylaşılmaktadır.
                                            KAANLAR GIDA SAN. VE TİC.A. Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.03 REV0   12/13 14.09.2020
 • hakkında, işveren yönetim hakkı kapsamında performans değerlendirme raporları düzenleyebilecektir. İlgili raporlar, idari makamlardan gelen kişisel verilerin söz konusu makamlara açıklanmasını gerektiren yasal ve bağlayıcı talepler ile işlerin yürütülmesi bağlamında zorunluluk arz eden haller dışında, yalnız Grup Şirketler ile paylaşılabilecek, bunun haricinde hiçbir şekilde ve hiç kimseyle paylaşılmayacak, Kaanlar Gıda bünyesindeki ilgili diğer departman ve bölge müdürlüklerine ancak işin gerekli kıldığı durumlarda bu kapsamda bilgi verilecektir.
 • Çalışanlar tarafından fileserver sisteminde gerçekleştirilen işlemlerin tamamı loglanma yoluyla kayıt altına alınmaktadır.
 • Şirket’in ticari ve sair faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında Şirket tarafından Micromax, Mikro,Algorizma,Ofis   programları ve bununla sınırlı kalmamak kaydıyla diğer benzer nitelikli programların kullanılması suretiyle kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olmaktadır.
 • Çalışanın kullanımına tahsis edilen kurumsal e-mail hesabı çalışanın şahsi hesabı olmayıp, sadece Şirket adına üstlenilen görevin ifası amacıyla kullanılmalıdır. Söz konusu e-mail hesabı Şirket tarafından yedeklenmekte ve ihtiyaç/zorunluluk durumunda bu maillere mevzuata uygun bir şekilde ve temel ilkeler göz önünde bulundurularak erişim sağlanabilmektedir. İş akdinin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da çalışanın takip ettiği işlerin aksamaması ve herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına, tahsis edilen kurumsal e-mail adresi işin gerektirdiği süre ile başka bir çalışana yönlendirilebilecektir.
 • ·         İş yerinin ve çalışanların güvenliğinin sağlanması, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yüz tanıma sistemi ile giriş-çıkış zamanları belirlenebilecek ve iş yerinde kamera ile gözetleme yöntemleri kullanılabilecektir.
 • Çalışana ait kimlik, iletişim bilgileri, özgeçmişi, katıldığı diğer faaliyetler gibi verileri, özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması gibi kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilecek ve iş yeri denetimleri sırasında denetçi kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirilmiş özel hukuk gerçek veya tüzel kişileri ile gerekli idari tedbirler alınmak kaydıyla paylaşılabilecektir.
 • Şirket tarafından çalışana sunulan servis hizmetlerinin ifası ile ilgili prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla, işin yürütümü için gerekli olduğu ölçüde çalışanın ad/soyad, adres ve iletişim bilgisi gibi kişisel verileri, Şirket’in sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
 • İşten ayrılan çalışanlardan, Kaanlar Gıda tarafından hazırlanan İşten Ayrılış Anketi’ni doldurmaları beklenmektedir. İşbu uygulama ile, Şirket standartlarının yükseltilmesi, çalışanlar tarafında sorunlu noktaların tespiti ve mümkün ise çalışana iş akdinin devamı için uygun koşulların sağlanması amaçlanmaktadır. İlgili anket sonuçlarına, yalnız Şirket içerisinde konu ile yetkili çalışanlar erişebilecektir.

Çalışanlara ilişkin genel ve özel nitelikli veri ihtiva eden ve Şirket tarafından talep edilmemiş olan evrak Şirket’e teslim edilmemeli ve talep edilen evrakın ise yalnızca ilgili departman kapsamında yetkili olan kişilere teslim edilmesi gerekmektedir.

Çalışan, Şirket’e sağladığı söz konusu kişisel verilere erişim, bunları düzeltme ve silme talebinde bulunmak için kvkk@kaanlar.com.tr adresine elektronik posta gönderebilir; ya da İnsan Kaynakları Departmanı’na başvurabilir.

                                            KAANLAR GIDA SAN. VE TİC.A. Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.03 REV0   13/13 14.09.2020

KVKK ve ilgili yasal mevzuat uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, şirket tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Yönetmeliğin ilgili maddeleri, personel ile şirket arasında imzalanan “İş Sözleşmesi” ve/veya “Çalışan Aydınlatma Metni” kapsamında belirtilen hükümlere tabidir.

16.YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik …14.09.2020…………….  tarihinde yayınlanarak yürürlüğe alınmıştır.

İşbu Yönetmelik Personellere tebliğ edilecek olup, personellerin tümü işe girdikleri tarihten itibaren işbu Yönetmelik hükümleri ile bağlayıcı hale geleceklerdir. İşbu Yönetmelik, ……. Ortak kullanım alanında yer alacak olup, Yönetmeliğin aslı, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından saklanacaktır.

Çalışan:

Okudum anladım tebliğ aldım

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI POLİTİKASI

                                                      KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI POLİTİKASIDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.04 REV0   1/8 14.09.2020
 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Esaslar

Açık rızaları alınarak kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin (veri sahipleri) kişisel verilerinin toplanma ve işlenme amaçlarının ortadan kalkmasıyla birlikte yahut kendi talepleri üzerine bu verilerin akıbetinin ne olacağı, hangi usul ve esaslar dahilinde silineceği, yok edileceği ya da anonim hale getirileceğine ilişkin prosedürün ortaya konması adına bu politika oluşturulmuştur. Yapılan işlemler “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilecektir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanacaktır.

 • Kişisel Verilerin Saklanmasını ve İmhasını Gerektiren Sebepler

Kişisel verileriniz; insan kaynakları süreçlerinin yönetimi, veri sahiplerinin açık rızasının bulunması, sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için gerekli olması, muhtelif projeler ile iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesinin temini, ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi, şirketler hukuku, etkinlik yönetimi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetimi, ticari faaliyetlere ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetimi, güvenliğin sağlanması ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sebepleri ve amacıyla ilgili mevzuat ve Politikalarda belirtildiği şekilde tarafımızca saklanmakta ve ilgili süreçlerin sona ermesi ile kişisel verinin saklanmasını gerektiren hallerin ortadan kalması veya ilgili kişinin talebi ya da Kurul kararı sonucu imha edilmektedir.

 • Tanımlar

Politika içerisinde yer verilen teknik terimlerin karşılıkları aşağıda gösterilmektedir.

Alıcı Grubu                             : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.

İlgili Kullanıcı                         : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha                                        : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

Kanun                                     : 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Kayıt Ortamı                           : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamdır.

Kişisel Veri İşleme

                                                      KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI POLİTİKASIDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.04 REV0   1/7 14.09.2020

 Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir.

Kurul                                       : Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Periyodik İmha                       : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

Sicil                                         : Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilidir.

Veri Kayıt Sistemi                  : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Veri Sorumlusu                      : (Kaanlar Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Anonim Hâle Getirme            : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.

Silme                                      : Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Yok Etme                               : Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Doğrudan Tanımlayıcılar        : Tek başlarına, ilişki içinde oldukları kişiyi doğrudan açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcılardır.

Dolaylı Tanımlayıcılar             : Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları kişiyi açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcılardır.

İmha                                        : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

Karartma                                : Kişisel verilerin bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması ve buzlanması gibi işlemlerdir.

Maskeleme                              : Kişisel verilerin belli alanlarının, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması ve yıldızlanması gibi işlemlerdir.

 • Kişisel Verilerin Kaydedildiği Ortamlar

Veri sahiplerine ait kişisel veriler KVKK ve ilgili mevzuata uygun olar

                                                      KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI POLİTİKASIDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.04 REV0   3/7 14.09.2020

ak aşağıda belirtilen ortamlarda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Elektronik Ortamlar    : Mevcut kullanılan ticari programda (Mikro ve Mikromaks  )ile kayıt edilen verileri  Storage (NAS Cihazına) yedeklenmektedir.

Fiziksel Ortamlar        : İnsan Kaynakları birimi tarafından özlük dosyalar klasörlerde, kilitli dolaplarda, kilitli çekmecelerde, kapısı kilitli arşivde tutulmaktadır.

 • Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Sürecini Yöneten ve Bu Süreçte Görev Yapan Kişiler

Aşağıda kişisel verilerin saklanması ve imhası süreçlerinde yer alan yetkili ve görevli kişilerin unvanları, birimleri ve görev tanımları belirtilmiştir.

. İş Başvuru Formu ve CV’lerin muhafazası sürecinde İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Bölüm Çalışanları, Mali İşler Yöneticisi, Bilgi İşlem Bölüm Çalışanları ve Fabrika Müdürü

. Özlük dosyalarının saklanması İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Bölüm Çalışanları, Mali İşler Yöneticisi, Bilgi İşlem Bölüm Çalışanları ve Fabrika Müdürü.

. Personel Sicil Kartlarının saklanması sürecinde İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Bölüm Çalışanları, Mali İşler Yöneticisi, Bilgi İşlem Bölüm Çalışanları ve Fabrika Müdürü.

. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında toplanan verilerin muhafazası sürecinde (sağlık raporları vs.)        İşyeri Hekimi, İsg Uzmanı, İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Bölüm Çalışanları, Mali İşler Yöneticisi, Bilgi İşlem Bölüm Çalışanları ve Fabrika Müdürü.

. İş kazası/meslek hastalığına ilişkin verilerin saklanması İşyeri Hekimi, İsg uzmanı, İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Bölüm Çalışanları, Mali İşler Yöneticisi, Bilgi İşlem Bölüm Çalışanları ve Fabrika Yetkilisi

. Denetim raporlarının saklanması sürecinde       Kalite ve Kontrol        Kalite ve Kontrol Yöneticisi

. Tüketici/Müşteri memnuniyet anketleri ve şikayetlerinin saklanması sürecinde        Kalite ve Kontrol          Kalite ve Kontrol Yöneticisi

. Üretim alanlarında Ziyaretçi Kabul Kartı formlarının saklanması sürecinde İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Çalışanları, İSG Uzmanı, İdari İşler Yöneticisi ve çalışanları, Sekretarya çalışanları, Kalite Yöneticisi, Sorumlusu ve çalışanları.

. Ziyaretçi Kayıt Defteri tutulması sürecinde        İdari İşler         İdari İşler Yöneticisi

. Cari hesap kartları ve faturaların saklanması sürecinde        Mali İşler        Mali İşler Yöneticisi

. Şirket içerisinde ve dışında gerçek zamanlı görüntü kayıt sistemi alınması ve saklanması süresince Bilgi İşlem Yöneticisi, Mali İşler Yöneticisi

. İnternet sitesi personel giriş çıkış bilgilerinin saklanması süresince İnsan Kaynakları Yöneticisi ve bu bölüm çalışanları.  

. Kullanılan program datalarının yedeklenmesi süresince İşlem Bilgi İşlem Yöneticisi, Mali İşler Yöneticisi,

. İşyerine giriş çıkışlar için biyometrik veri kaydı alınması, giriş-çıkışların takibi ve saklanması süresince Bilgi İşlem Çalışanları, Bilgi İşlem Departmanı, İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Bölüm Çalışanları, Mali İşler Yöneticisi,

                                                      KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI POLİTİKASIDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.04 REV0   4/7 14.09.2020
 • Kişisel Verilerin Muhafazası ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesini Sağlamak İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel Verilerinizin Hukuka Uygun Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler

 • Kişisel veri saklama, işleme ve erişilme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.
 • Alınan teknik önlemler ilgilisine raporlanmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler

 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanması, işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • Kişisel Veri İşleme envanterinde kişisel verileri işleyecek, saklayacak, erişebilecek personel belirlenmiştir.
 • Yürütülen tüm faaliyetler detaylı olarak tüm bölümler özelinde analiz edilmekte, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari ve idari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
 • Bölümler bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili bölümler özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • Çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere Kaanlar Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmaktadır.
 • Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
 • Yazılımdan Güvenli Olarak Silme:

Verilerin mevcut Kanunlara göre zorunlu yıl kadar saklanması gerekirken, veri tabanından bu kayıtların silinmesi hem mevcut yasal muhasebe kayıtlarını bozacağından, hem denetim ve inceleme zamanlarında şirketin resmi sigorta ve diğer gerekli kayıtlara

                                                        KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI POLİTİKASIDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.04 REV0   5/7 14.09.2020

Ulaşmasını engelleyip iş akışını bozacağından ve teknik olarak silinmesi mümkün olmadığından bilgisayar ortamında silinme işlemi yapılmamaktadır.

  Fakat tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen geçmiş yıllara ve işlemleri biten ilgili dönemlere ait verilere erişim engellenmektedir. Şifreleme ve kilit koyma yöntemleriyle bu verilere erişim engellenirken sadece Mali İşler Yöneticisi ve Fabrika Müdürü bu bilgilere erişebilmektedir. Diğer ilgili kullanıcıların hiçbir şekilde bu verilere erişmesi,  kullanması, görmesi, değiştirmesi ve başka yerlerle paylaşması imkânsızdır.

 • Bulut Sisteminde İlgili Verilerin Silme Komutu Verilerek Silinmesi: Merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi; veya taşınabilir medyada yani flash ortamında bulunan verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir.

Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır.

 • Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,
 • Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması.
 • Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için Kaanlar Gıda bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde güvenli olarak silinecektir.
 • Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması: Kişisel verilerin amaca yönelik olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek hale getirilmesi, kapatılması yöntemidir.
 • De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir.
 • Fiziksel Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kağıt ve mikrofiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de, başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmektedir.
 • Üzerine Yazma: Üzerine yazma yöntemi, özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılmasıdır.
 • Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri: Değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemleri ile saklanmakta olan kişisel verilerde bir değişiklik veya ekleme/çıkarma yapılmaksızın; herhangi bir kişisel veri grubunun genelleme, birbiri ile yer değiştirme veya gruptan belirli bir veri veya alt veri grubunun çıkarılmasıdır.
 • Değişken Çıkartma: Betimleyici nitelikteki verilerin çıkartılması yöntemi ile toplanılan verilerin bir araya getirilmesinden sonra oluşturulan veri setindeki değişke
                                                      KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI POLİTİKASIDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.04 REV0   6/7 14.09.2020
 • nlerden “yüksek dereceli betimleyici” olanların çıkartılması ile mevcut veri setinin anonim hale getirilmesidir.
 • Kayıtları Çıkartma: Veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkartılarak saklanan veriler anonim hale getirilmektedir.
 • Bölgesel Gizleme: Tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi ile anonimleştirme sağlanmaktadır.
 • Alt ve Üst Sınır Kodlama: Alt ve üst sınır kodlaması yöntemi ile önceden tanımlanmış kategorilerin yer aldığı bir veri grubundaki değerlerin belirli bir ölçüt belirlenerek birleştirilmesiyle anonim hale getirilmesidir.
 • Genelleştirme: Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.
 • Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.
 • Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri: Değer düzensizliği sağlayan anonim hale getirme yöntemlerinde değer düzensizliği sağlamayanların aksine kişisel veri gruplarında bazı verilerin değiştirilmesi ile bozulma yaratılmaktadır.
 • Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir.
 • Mikro Birleştirme: Mikro birleştirme yönteminde tüm veriler ilk olarak anlamlı bir sıraya dizilerek gruplara ayrılıp, grupların ortalaması alınarak elde edilen değer mevcut gruptaki ilgili verilerin yerine yazılarak anonimleştirme sağlanmaktadır.
 • Veri Değiş Tokuşu: Veri değiş tokuşu yönteminde saklanan veriler içerisinden seçilen çiftler arasında bir değişkenin değerleri birbiri ile değiştirilmektedir.

Yukarıda sayılan durumların gerçekleşmesi sırasında KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum sağlanmakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 • Kişisel Verilerin Periyodik İmha Süresi

Kaanlar Gıda’nın uhdesinde bulunan kişisel veriler belirli periyodik aralıklarla kontrol edilecek ve bu verilerden işleme şartları tamamen ortadan kalkmış olanlar silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel verilere uygulanacak bu periyodik inceleme ve imha işlemleri Kaanlar Gıda tarafından oluşturulan ve VERBİS sistemine sunulan/sunulacak Kişisel Veri İşleme Envanteri’nde yer almaktadır.

 • Kişisel Verileri Resen Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme Süreleri

Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim ha

                                                      KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI POLİTİKASIDOKÜMAN NO : REVİZYON NO  : REVİZYON TRH: SAYFA NO         : YAYIN TARİHİ :KVKK-DD.04 REV0   7/7 14.09.2020

le getirilecektir. Bu süre herhalde bir yılı aşamayacaktır.

Telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, Kurul bu maddede belirlenen süreyi kısaltabilecektir.

 1. Veri Sahibinin Kişisel Verilerinin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Talebi Üzerine Uygulanacak Süreler

Veri Sahibi, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle Kaanlar Gıda’ya iletir. Kaanlar Gıda, talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda en geç otuz gün içinde bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilecektir.

Talebe konu kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa, talebe konu kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret esas alınabilir. Kaanlar Gıda’nın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.

Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı Kaanlar Gıda tarafından seçilecektir. İlgili kişinin talebi halinde Kaanlar Gıda uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer.

Talebe konu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişiye bildirilecek; üçüncü kişi nezdinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketin internet adresinde bulunan formu doldurarak ya da aşağıda belirtilen adrese yazılı olarak* başvuruda bulunabilirsiniz.

Kaanlar Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İletişim Bilgileri

İrtibat Mail Adresi: (kvkk@kaanlar.com.tr şeklindedir.)

Merkez Ofis Adresi: Kocatepe Mah. Mega Center Gıda Merkezi C-12 Blok No:99 Bayrampaşa, İstanbul / Türkiye

Fabrika adresi : E-84 Karayolu üzeri Çavuşköy Malkara-Tekirdağ

İletişim için internet sitesi adresi: https://www.kaanlar.com.tr/

Mail adreslerimiz: kaan@kaanlar.com.tr,malkara@kaanlar.com.tr,personel@kaanlar.com.tr

Kep adresimiz: kaanlar@hs01.kep.tr şeklindedir.

*Lütfen yazılı başvuru halinde konuyu zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” şeklinde belirtiniz.